แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย

รายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ครั้งที่ 1 / 2562

ประกาศกำหนดการเสนอโครงการวิจัยและพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ครั้งที่ 1 / 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ คู่มือและตำรา


คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


- เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560


อ่านเพิ่มเติม...
 

สบช. เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ


คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" (เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3


วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง


สบช.เชิญชวนส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัย


ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5


สบช. เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)


สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2561


- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)


- ศุนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม (32 หลักสูตร)


อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates