ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเสนอโครงการวิจัย/นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562


กลุ่มงานวิจัยฯ ได้คัดกรองรายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ TCI (2558-2562) เบื่องต้น ที่สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้ อาจารย์และบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถค้นหารายละเอียดการส่งตีพิมพ์ตามชื่อวารสารนั้น ๆ ได้โดยตรง
______- วารสาร TCI กลุ่ม 1
______- วารสาร TCI กลุ่ม 2


ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 2

ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 1


ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
______- เกณฑ์การพิจารณาฯ
______- แบบขอสนับสนุนทุนงบประมาณฯ (วต.01)
______- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิขาการ (วต.02)


ประกาศกำหนดการเสนอโครงการวิจัยและพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ครั้งที่ 2 / 2562


แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
รายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ครั้งที่ 1 / 2562
ประกาศกำหนดการเสนอโครงการวิจัยและพิจารณาโครงร่างงานวิจัย ครั้งที่ 1 / 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างงานวิจัย


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ คู่มือและตำรา


คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ


อ่านเพิ่มเติม...
 

สบช. เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ


คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" (เชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3


วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง


สบช.เชิญชวนส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัย


ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 5


สบช. เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)


สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2561


- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)


- ศุนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม (32 หลักสูตร)


อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates