โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลเบาหวาน ป้องกันความดันโลหิตสูง โดย นักศึกษาหลักสูตร เทคนิคเภสัชกรรม รุ่น 25
 
 
วันที่ 25 มีนาคม 2552
 
 
สถานที่ : มัสยิดดารุลนาอีม หมูที่ 3 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
กิจกรรม : 1.ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
                  2.วัดความดันโลหิต
                  3.ช่างน้ำหนัก
                  4.กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์