โครงการสุขภาพดีด้วยตนเอง โดย นักศึกษาหลักสูตร เทคนิคเภสัชกรรม รุ่น 25
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
 
 
สถานที่ : โรงเรียนเพ็ญศิริ ถ.ผังเมือง2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
กิจกรรม : 1.สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี
                  2.การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อทันตสุขภาพ
                  3.ให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้าน
                  4.การดูแลรักษาผม เล็บ
                  5.ยาเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย