logoโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาแพทย์แผนไทยในหลักสูตรวิชาการสาธารณสุข ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2555

 
 
11-17  มีนาคม 2556
ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1