เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

รายงาน/เอกสารต่างๆ
รายงาน/เอกสารต่างๆกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 

        แบบฟอร์ม มคอ2 วสส.ยะลา

       แบบฟอร์ม มคอ3 วสส.ยะลา

       แบบฟอร์ม มคอ4 วสส.ยะลา

       แบบฟอร์ม มคอ5 วสส.ยะลา

       แบบฟอร์ม มคอ6 วสส.ยะลา

       แบบฟอร์ม มคอ7 วสส.ยะลารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

       ครั้งที่ 7/2552

       ครั้งที่ 6/2552

        ครั้งที่ 5/2552

        ครั้งที่ 4/2552   

      
ครั้งที่ 3/2552

       ครั้งที่ 7/2551สรุปการจัดทำ KM ประจำปี 2552 

        29 มกราคม 2552   คลิ๊กอ่านเอกสาร 

        15-16 มกราคม 2552 
คลิ๊กอ่านเอกสาร โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารและบริการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ

        
หนังสือประชาสัมพันธโครงการ

       โบชัวร์

        หนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัด

        รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชการ


          โครงการบริการวิชาการและศึกษาดูงาน \ \

 

พัฒนาบุคลากร

          ขั้นตอนวิธีการป้อนข้อมูลพัฒนาบุคลากร \ \


สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-25 (13069 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th