เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา/ปณิธาน

  ปรัชญา

การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนางานสาธารณสุข จำเป็นต้องจัดประสบการณ์ทางการศึกษา

โดยมีการประกันคุณภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
ปณิธาน

วิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้

ความสามารถในการดำเนินงานสาธารณสุขแบบองค์รวม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนา

แก้ไขปัญหาชุมชนที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รวมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และเลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านสุขภาพชุมชน

ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน
พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ

           2. พัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านสุขภาพ

 3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

         4. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-10-15 (10847 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th