เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ  ด้านงานกิจการนักศึกษา

        
แบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 

         แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอาจารย์ที่ปรึกษา

         แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับนักศึกษา

         แบบสมัครสร้างบ้านโครงการบ้านเรามีสุข

         รายการเอกสารในแฟ้มครอบครัว 

         แบบแจ้งแผนงานกิจกรรม ความต้องการสิ่งสนับสนุนและงบประมาณโครงการบ้านเรามีสุข


แบบฟอร์มต่างๆ  ด้านงานแผน

       
แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ57

         ตารางติดตามกิจกรรม/โครงการ แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงานวิชาการ

       
แบบฟร์อมบันทึกการสอนและการ Home room

         แบบฟอร์ม มคอ.3


         แบบตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ประเด็นสำคัญ มคอ.3


         หมวด 5 มคอ.3   

         แบบฟอร์ม มคอ.4 

         แบบฟอร์ม มคอ.5


         แบบตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ประเด็นสำคัญมคอ.5


         แบบฟอร์ม มคอ.6  

         ปก มคอ.3

         ปก มคอ.4

         ปก มคอ.5

         ปก มคอ.6 

         แบบฟอร์มการทวนสอบการสอน 

         แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ 

         แบบฟอร์มการสรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ 

         แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 

         แบบฟอร์มผังการออกข้อสอบตามตารางวิเคราะห์ 

         แบบฟอร์มแผนการสอน ฉบับปรับปรุง  


         รายงานการตรวจสอบการวัดและประเมินผลรายวิชา และวิพากษ์ผลการเรียน

         ใบประเมินการทำงานกลุ่ม

         แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

แบบฟอร์มต่างๆ ด้านการเงิน

         หลักฐานการเบิก OTงานพัฒนาบุคลากร

         ระเบียนข้อมูลการพัฒนาบุคลากรงานพัสดุ


        
แบบฟอร์มตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2554 

        
คำขอครุภัณฑ์ 2555งานบริหารทั่วไป

           
แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

         โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

          แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการสายสนับสนุน   แบบฟอร์มอื่นๆ

           ใบสมัครสมาชิกและแสดงความจำนงถือครองหุ้นร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-25 (22463 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th