เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบ วทบ.ภาคพิเศษ
วทบ.ภาคพิเศษตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษรุ่นที่ 5,6,7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 17 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 5 คลิกที่นี่ รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่  รุ่นที่ 7 คลิกที่นี่ 

                                     **************************************

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการและรายละเอียดการสอบ 

                               ***************************

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2552 

                               ***************************

ตารางเรียน วทบ.ภาคพิเศษ รุ่น5 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2552 

ตารางเรียน วทบ.ภาคพิเศษ รุ่น6 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา2552                                  **************************************ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 3/2552 

ปฏิทินวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2/2552                                  **************************************

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2552                                   **************************************

ตารางเรียน วทบ. (สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 4 ห้อง 1,2  

ตารางเรียน วทบ. (สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 5 ห้อง 1,2  

ตารางเรียน วทบ. (สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ  รุ่นที่ 6 ห้อง 1,2                                   **************************************

นักศึกษาสามารถ load เอกสารได้ตามรายการข้างล่างนี้

              1. 
คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา

              2. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

              3. ข้อมูลการขอเปิดกรณีพิเศษ

              4. ใบลาชั่วโมงเรียน                                       ********************************** 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-01-14 (9123 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th