เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
***  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แก้ไขเพิ่มเติมโควตาจังหวัดนราธิวาสคลิกที่นี่

***  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม
โควตาจังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัด ยะลา  คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัด ปัตตานี  คลิกที่นี่ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัด นราธิวาส  คลิกที่นี่รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัด สงขลา  คลิกที่นี่รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จังหวัด สตูล  คลิกที่นี่รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โควตา อสม.คลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเรียงตามลำดับคะแนน จำแนกตามโควตา (ไม่ต้องมารายงานตัว) 


สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-05-06 (3670 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th