เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์มต่างๆ


--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงานกิจการนักศึกษา

 แบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องอาจารย์ที่ปรึกษา

 แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับนักศึกษา

 แบบสมัครสร้างบ้านโครงการบ้านเรามีสุข

 รายการเอกสารในแฟ้มครอบครัว

 แบบแจ้งแผนงานกิจกรรม ความต้องการสิ่งสนับสนุนและงบประมาณโครงการบ้านเรามีสุข

 

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงานแผน


 แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ57

ตารางติดตามกิจกรรม/โครงการ

 

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มต่างๆ กลุ่มงาน IT


 แบบฟอร์ม ยืม-คืนอุปกรณ์ IT


--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงานวิชาการ

 แบบฟร์อมบันทึกการสอนและการ Home room

 แบบฟอร์ม มคอ.3

 แบบตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ประเด็นสำคัญ มคอ.3

 หมวดมคอ.3

 แบบฟอร์ม มคอ.4

 แบบฟอร์ม มคอ.5

 แบบตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ประเด็นสำคัญมคอ.5

 แบบฟอร์ม มคอ.6

 ปก มคอ.3

 ปก มคอ.4

 ปก มคอ.5

 ปก มคอ.6

 แบบฟอร์มการทวนสอบการสอน

 แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ

 แบบฟอร์มการสรุปผลการวิพากษ์ข้อสอบ

 แบบฟอร์มตารางการวิเคราะห์หลักสูตร ฉบับปรับปรุง

 แบบฟอร์มผังการออกข้อสอบตามตารางวิเคราะห์

 แบบฟอร์มแผนการสอน ฉบับปรับปรุง

 รายงานการตรวจสอบการวัดและประเมินผลรายวิชา และวิพากษ์ผลการเรียน

 ใบประเมินการทำงานกลุ่ม

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

 

--------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มต่างๆ ด้านการเงิน

 หลักฐานการเบิก OT

--------------------------------------------------------------------------------

งานพัฒนาบุคลากร

 ระเบียนข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

--------------------------------------------------------------------------------

งานพัสดุ

 แบบฟอร์มตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี 2554

 คำขอครุภัณฑ์ 2555

 

 


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ

JUM.png

header

No images