ความหมายของการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ความรู้ด้านอานามัยสิ่งแวดล้อม
การจัดการน้ำสะอาด
การบำบัดน้ำเสีย
การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ
การกำจัดสิงปฏิกูล
การกำจัดขยะมูลฝอย
การสุขาภิบาลอาหาร
การสุขาภิบาลที่พักอาศัย
การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค
เยี่ยมเยือน วสส.

 

การสุขาภิบาลอาหาร


 

นิยามและความหมาย

     การสุขาภิบาลอาหาร ( Food Sanitation ) หมายถึง การดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุง การบำรุงรักษา และการแก้ไขเพื่อให้อาหารที่บริโภคเข้าไปแล้วมีผลดีต่อสุขภาพอนามัยโดยให้อาหารมีความสะอาด ปลอดภัยและมีความน่าบริโภค

     อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

1. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ

2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่น - รส


    


<<จัดทำโดย นายพิไท  ตาทอง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขชุมชน  รุ่นที่7  รหัส4604007017  ชั้นปีที่2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจ.ยะลา  E-mail; nongphee@chaiyo.com  Tel; 065836803>>