การบริการห้องสมุด
1. บริการยืม - คืนหนังสือ - สื่อ
บริการให้ยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสื่อการศึกษาของห้องสมุดยกเว้นหนังสืออ้างอิง
วารสารเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ วารสารใหม่

2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่จะให้คำอธิบายต่าง ๆ ในเรื่อง ห้องสมุด เช่น การใช้บัตรรายการ
การสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแนะนำการใช้หนังสืออ้างอิง และแนะนำ
หนังสือเรื่องราวที่ผู้ใช้ต้องการค้นคว้า

3. บริการหนังสือสำรอง
ห้องสมุดจะจัดหนังสือที่มีจำนวนน้อยไม่พอกับจำนวนนักศึกษาเป็นหนังสือสำรองที่ให้ยืม
1 - 3 วัน หรือให้ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด

4. บริการแนะนำการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (ภายในห้องสมุด)
เมื่อเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่ห้องสมุดจะให้บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน

5. บริการแนะนำหนังสือใหม่
ห้องสมุดให้บริการ ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่โดย จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่และจัดแสดงหนังสือใหม่
ที่ตู้แสดงหนังสือใหม่เป็นประจำ

6. จัดนิทรรศการซึ่งเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ ระหว่างวันที่1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี

7.บริการจุลสารกฤตภาคจุลสารคือสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็กกฤตภาคคือการตัดหรือถ่ายสำเนาเรื่องราว
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นำมาเก็บในแฟ้มเป็นเรื่อง ๆจุลสารและกฤตภาค
จะให้ความรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ทันสมัยน่าสนใจ