การจัดหมู่หนังสือ


ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้จัดหมวดหมู่หนังสือได้ 2 ระบบ คือ

1. ห้องสมุดจัดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดแห่งชาติอเมริกันNLM
(National Library of Medicine Classification)โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 41 หมวด ดังนี้

QS กายวิภาคศาสตร์
QT สรีรวิทยา
QU ชีวเคมี
QV เภสัชวิทยา
QW วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน
QX ปรสิตวิทยา
QY พยาธิวิทยาคลีนิก
QZ พยาธิวิทยา
W อาชีพแพทย์
WA สาธารณสุขศาสตร์
WB อายุรศาสตร์
WC โรคติดเชื้อต่าง ๆ
WD 100 โรคขาดธาตุอาหาร
WD 200 โรคเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกาย
WD 300 โรคเกิดจากภูมิแพ้
WD 400 สัตว์เป็นพิษ
WD 500 พืชเป็นพิษ
WD 600 โรคเกิดจากตัวกระทำทางธรรมชาติ
WD 700 เวชศาสตร์การบินและการแพทย์อวกาศ
WE ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก
WF ระบบหายใจ
WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
WH ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง
WI ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
WJ ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
WK ระบบต่อมไม่มีท่อหรือต่อมเอ็นโดไครน
WL ระบบประสาท
WM จิตเวชวิทยา
WN รังสีวิทยา
WO ศัลยศาสตร์
WP นรีเวชวิทยา
WQ สูติศาสตร์
WR วิทยาโรคผิวหนัง
WS กุมารเวชศาสตร์
WT เวชศาสตร์วัยชรา โรคเรื้อรัง
WU ทันตแพทย์ศาสตร์ ศัลยกรรมช่องปาก
WV วิทยาโสต นาสิกและลาริงซ์
WW จักษุวิทยา
WX กิจการโรงพยาบาล
WY การพยาบาล
WZ ประวัติการแพทย์

2. ระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)
มีตารางและสัญลักษณ์การแบ่งหมู่หนังสือโดยสังเขป ดังนี้

A ความรู้ทั่วไป
B ปรัชญาและศาสนา
C ประวัติศาสตร์ศึกษา
D ประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติศาสตร์โบราณ
E-F ประวัติศาสตร์อเมริกา
G ภูมิศาสตร์ มนุษย์วิทยา คติชนวิทยา
H สังคมศาสตร์
J รัฐศาสตร์
K กฎหมาย
L การศึกษา
M ดนตรี
N ศิลปกรรม
P วรรณคดี
Q วิทยาศาสตร์
R แพทย์ศาสตร์
S เกษตรศาสตร์
T เทคโนโลยี
U ศาสตร์เกี่ยวกับการทหาร
V นาวิกศาสตร์
Z บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณานุกรม