คณะกรรมการวิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

นายบุญยสิทธิ์      สุวรรณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ         

ประธานกรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์         ยิ่งชนม์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา

กรรมการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรงปินัง

กรรมการ

นายอรรณพ      สนธิไชย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวศิริพร    ภาณุเรืองรัศมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ