เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

              

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิชาการ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา" วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซุ้มนิทรรศการ เทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ การแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม โครงการ ของนักศึกษา การแสดงสุดตระการตา ตลอดวัน.....ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา....ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจด้วยกันนะครับ  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานวิชาการ(เฉพาะบทคัดย่อ) เพื่อประกวดการนำเสนอ ในโครงการมหกรรมวิชาการ 50 ปี วสส.ยะลา วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2559  คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ถอนผ่อนผันทหารกองประจำการ ประจำปี 2559  คลิกที่นี่  


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ โควต้าจังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม โควตา จังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก)  คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา)  คลิกที่นี่  แบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, การแพทย์แผนไทยบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่แบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่แบบฟอร์มตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (โควตาอาจารย์ วทก.) คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดยะลา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดสตูล รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดสตูล  (เพิ่มเติม)  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดยะลา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดปัตตานี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 โควตาจังหวัดสตูล รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 


ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยศูนยศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่คำสั่งวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ประกาศวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรายวิชาปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข ปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทยและโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก
Facebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
การบรรยายการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 โดย กกต.ยะลา
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบพื้นที่หาสาเหตุเพลิงไหม้
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลารวบรวมเงินช่วยเหลือครอบครัวคุณละเอียด สุวรรณ กรณีเกิดเพลิงไหม้
โครงการราชพฤกษ์เกมส์ 2015
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผอ.วสส.ยะลา เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่เพลิงไหม้บ้านพัก วสส.ยะลา
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2558
โครงการสร้างสุขในการทำงานบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์การที่ดี กิจกรรมทำความดีเดือนเกิดของบุคลากรทุกระดับ ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างอาคารละหมาด วสส.ยะลา
ผู้บริหารและคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจ เทิดไท้สมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scphyala@yala.ac.th