เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารองค์กร
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

           
   

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย กับจุดเปลี่ยน” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง หมดเขตสมัคร 10 พฤศจิกายน 2557 คลิกที่นี้เพื่อสมัครโครงการ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ (GES Survey Online)ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสำรวจ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ และนางสาวกุลรดี เพชรมาก โดยสามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาสิโรรส ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้" เลขที่ บัญชี 932-0-77400-5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกFacebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

นาฬิกา

กันยายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ภาพกิจกรรม

ประชุมพบปะบุคลากร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา
เปิดโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด สนุกกับการเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการราชพฤษ์ช่อใหม่ หัวใจจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
เปิดงาน โครงการบ้านเรามีสุข
โครงการราชพฤกษ์ช่อใหม่ หัวใจจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
พิธีเปิดโครงการอบรม EMT-B หลักสูตร 115 ชั่วโมง รุ่น 2
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน เฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ"
ประชุมข้อตกลงการดำเนินกิจกรรมในโครงการบ้านเรามีสุข
โครงการสัมมนาอาจารย์พิเศษ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างสุขในการทำงานบนพื้นฐานวัฒธรรมองค์กรที่ดี
โครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านฉุกเฉิน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นส.สุธีรา เพ็ชรจันทร์ นักศึกษาที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2557

 

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 217 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scph.yala@gmail.com