เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารองค์กร
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

           
   
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1 ประจำปีการศึกษา 2557
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย กับจุดเปลี่ยน” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง หมดเขตสมัคร 10 พฤศจิกายน 2557 คลิกที่นี้เพื่อสมัครโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหาร ประจำหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดปัตตานี
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ และนางสาวกุลรดี เพชรมาก โดยสามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาสิโรรส ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้" เลขที่ บัญชี 932-0-77400-5
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก
Facebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

นาฬิกา

ตุลาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่างกรอบเนื้อหาหลักสูตรอบรมพยาบาลวิชาชีพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน
ประชุมการเตรียมการสอนของอาสาสมัครอาจารย์ในการสอนแบบActive Learning ประจำภาคการศึกษาที่1 /2557
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมส่ง ดร.รุจา รอดเข็ม
พิธีมอบเกียรติบัตรคนดี ศรีวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2557 และมอบรางวัลในโครงการรอบบ้านหน้าอยู่
กองทุนประกันภัย นักศึกษาและบุคลากร ในนาม วสส.ยะลา มอบเช็คค่าสินไหมทดแทน กรณี นศ.เสียชีวิต แก่ผู้ปกครอง น.ส.กุลรดี เพชรมาก เป็นเงิน 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน)
ผู้บริหารพบปะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ประชุมเพื่อสรุปผลการลงคะแนนคัดเลือกคนดี ศรีวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2557
ประชุมรายละเอียดงานและหน้าที่ในโครงการเตรียมการจัดการแข่งกีฬาและวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
วสส.ยะลา กับวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของ วสส.ยะลา
กองทุนประกันภัย นักศึกษาและบุคลากร ในนาม วสส.ยะลา มอบเช็คค่าสินไหมทดแทน กรณี นศ.เสียชีวิต แก่ผู้ปกครอง น.ส.สุธีรา เพ็ชรจันทร์ เป็นเงิน 200,000.- (สองแสนบาทถ้วน)
ประชุมผู้อยู่บ้านพักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา


แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 225 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scph.yala@gmail.com