เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารองค์กร
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศ


ลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

           
   
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งปฏิบัติงานกลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\แบบฟอร์ม ใบเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร EMT-B รุ่น 2/2557 จังหวัดนราธิวาส

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานกลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2557 และหนังสือราชการขออนุญาตให้ผู้สำเร็จเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557 (โควต้าจังหวัดสตูล)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ และนางสาวกุลรดี เพชรมาก โดยสามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาสิโรรส ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้" เลขที่ บัญชี 932-0-77400-5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ กำหนดวันเปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 เริ่มเปิดหอตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ รับสมัครย้ายข้าราชการผุ้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานขายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกFacebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

นาฬิกา

กรกฎาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ภาพกิจกรรม

อบรมผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(อาสากู้ชีพ)
การสอบสัมภาษณ์ระบบสอบกลางรอบ 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 วิพากษ์ โดย ผศ.ดร จินดา งามสุทธิ
โครงการต้นแบบ รู้เท่าทัน การทำCPR รุ่นที่1
ประชุมเตรียมการจัดทำปฎิทินการศึกษาตารางวิชาการศึกษา
ประชุมสรุปผลการประเมินระดับวิทยาลัยปีการศึกษา2556

ประชุมพบปะบุคลากร
เวทีการประชุมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 12
พิธีฌาปนกิจ นางสาวกุลรดี เพชรมาก นักศึกษาซึ่งเสียชีวิตจากการโดนโจรก่อการร้ายลอบยิง
ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวกุลรดี เพชรมาก นักศึกษาซึ่งเสียชีวิตจากการโดนโจรก่อการร้ายลอบยิง
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการ EMT-B 115 ชั่วโมง
คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร เข้าร่วมประชุมรับการเยี่ยมชมและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศ.ดร.ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่12และคณะ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบOPEN TQF
โครงการบริการวิชาการ มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ " ลูกหลานห่วงใย ผู้สูงวัยสุขภาพดี"
ร่วมงานฌาปนกิจนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ นักศึกษาซึ่งเสียชีวิตจากการโดนโจรก่อการร้ายลอบยิง

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

คำสั่งวิทยาลัย


ดาวน์โหลดคำสั่งวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 205 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scph.yala@gmail.com