เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารองค์กร
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

           
   
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย กับจุดเปลี่ยน” ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง หมดเขตสมัคร 10 พฤศจิกายน 2557 คลิกที่นี้เพื่อสมัครโครงการ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหาร ประจำหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดปัตตานี

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการผ่อนผันทหาร สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2537

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศเรื่องการขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประชุมพบปะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษทุกรุ่น

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์กร ผ่านระบบออนไลน์ (GES Survey Online)ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี้เพื่อตอบแบบสำรวจ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ และนางสาวกุลรดี เพชรมาก โดยสามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาสิโรรส ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้" เลขที่ บัญชี 932-0-77400-5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกFacebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

นาฬิกา

ตุลาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ภาพกิจกรรม

ระเบียบวาระประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ครั้งที่ 1
เลี้ยงส่ง อาจารย์ พุฒิพัฒน์ บริรักษ์เดชกุล
ตรวจสุภาพบุคลากรประจำปี 2557
โครงการ yala Ems Rally 57
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เรื่อง ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข
ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลศิษย์เก่าวสส.ยะลา คุณประสิทธิ์ สินธุอุทัย จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประชุมพบปะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน, สาธารณสุขศาสตร์) ภาคพิเศษ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและรายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
รู้ซึ้งพระคุณครู
พิธีไหว้ครู
พิธี ไหว้ครูแพทย์แผนไทย
บรรยายพิเศษโดย นายสามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา การทำงานอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ดร.รุจา รอดเข็ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และ นายอิ่ม คำมี
ท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ติดตามการประเมินสัมฤทธิผลโครงการรถนวัตกรรมห้องเรียนกู้ชีพเคลื่อนที่ พร้อมนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมคลินิกภูมิไท และใช้บริการนวดแผนไทย
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรม EMT-B หลักสูตร 115 ชั่วโมง รุ่น 2
ประชุมคณะทำงาน เรื่องงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
Freshy Night
โครงการสร้างสุขในการทำงานบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์การที่ดี กิจกรรมทำความดีเดือนเกิดของบุคลากรทุกระดับ ประจำเดือนสิงหาคม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2556
กิจกรรมพบปะตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตร
กิจกรรมผู้บริหารและอาจารย์พบปะนักศึกษา
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาร่วม การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เยี่ยมและมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัว นางสาวกุลรดี เพชรมากนักศึกษาที่เสียชีวิต ในเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนใต้
โครงการอบรมบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาน 2557

 

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 163 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scph.yala@gmail.com