เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก : thai      eng      facebook      
ข้อมูลวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วมขององค์การ 
อัตลักษณ์บัณฑิต  
เอกลักษณ์ของสถาบัน
นโยบายของวิทยาลัย
นโยบายการบริหารของ ผอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
คณะกรรมการวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างการบริหารองค์กร
รายชื่ออาจารย์
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
แผนผังวิทยาลัย

กลุ่มงาน

หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและนวัตกรรม
บริหารจัดการศึกษา ทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
บริการวิชาการและจัดการความรู้
ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน
บริหารทั่วไป
ฐานข้อมูลสารสนเทศและวิทยบริการ 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
พัฒนาบุคลากร
มาตรฐานและประกันคุณภาพ
วิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา
Active Learning 
สโมสรนักศึกษา 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำผลงานวิชาการของนักศึกษา ระบบสารสนเทศลิ้งก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มคอ.2 หลักสูตรต่างๆ

ทันตสาธารณสุข
เทคนิคเภสัชกรรม
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ ของวิทยาลัย
รายงาน/เอกสารต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา


คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา วสส.ยะลา
เทคนิคเภสัชกรรม
เวชกิจฉุกเฉิน
สาธารณสุขชุมชน
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

:: ประกาศข่าว ::

                        
   
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\แบบสอบถามติดตาม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 (มีนาคม 2557)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\เชิญรับฟังการบรรยายและขอความร่วมมืองดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกทันตกรรม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทยกับจุดเปลี่ยน" ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ได้เปิดบัญชีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวสุธีรา เพ็ชรจันทร์ และนางสาวกุลรดี เพชรมาก โดยสามารถโอนเข้าบัญชีกรุงไทย สาขาสิโรรส ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"ช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้" เลขที่ บัญชี 932-0-77400-5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

ระบบสารสนเทศ สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนก
Facebook วสส.ยะลา


ผู้อำนวยการ

นาฬิกา

ธันวาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมงานพิธี ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัย ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา พบศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและอาจารย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
บรรยายพิเศษ หัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่การบังคับใช้ พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ .2556
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทยกับจุดเปลี่ยน" ปีงบประมาณ 2558
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ขึ้นรับตำแน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
thank you sc-net party&bye bye smo 26
โครงการสร้างสุขในการทำงานบนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์การที่ดี กิจกรรมทำความดีเดือนเกิดของบุคลากรทุกระดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน
ทีมจากสถาบันพระบรมราชชนก เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมของวิทยาลัย เพื่อรับรองสถาบันการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 - 2559

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

ขณะนี้มี 163 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

สถิติผู้เยี่ยมชม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทร.  (073) 212863  โทรสาร  (073) 213234 
scph.yala@gmail.com