คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา


1
ดร.อรรณพ สนธิไชย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2
นายสมพงศ์ เพ็ชรบริสุทธิ์ กรรมการ
3
นางสุจิตรา ศรีประสิทธิ์ กรรมการ
4
นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัศมี กรรมการ
5
นางปาริฉัตร   อุทัยพันธ์ กรรมการ
6
นายไพสิฐ จิรรัตนโสภา
กรรมการ
7
นายฟาริห์ มะหมัด กรรมการ
8
นางนิรัชรา สาแล๊ะ กรรมการ
9
นางวรรณี    นาคะโร กรรมการ
10
นางสาวชมพูนุช สุภาพวานิช กรรมการ
11
นางสาวอรุโณทัย เดอรามันห์ กรรมการ
12
นางสาวขวัญจิต พงศ์รัตนามาน กรรมการ
13
นางอัญชลี พงศ์เกษตร กรรมการ
14
นางสุนีย์ เครานวล กรรมการ
15
นางสาวกนกกร มอมะหมัด กรรมการ
16
นายนิวัติ ไชยแสง กรรมการ
17
นายชัยณรงค์ ชูทอง กรรมการ
18
นายภัคณัฐ วีรขจร กรรมการ
19
นายอวิรุทธ์ สิงห์กุล กรรมการ
20
นางอุบลทิพย์ ไชยแสง กรรมการ
21
นางกมลวรรณ วณิชชานนท์ กรรมการ
22
นายพงศ์ประพันธ์ สุวรรณ กรรมการ
23
นางเอมอร แก้วพวง กรรมการและเลขานุการ
24
นายวิชาญ ภิบาล กรรมการ และเลขานุการ
25
นายสฤษดิ์ ผาอาจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


อัพเดทล่าสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 09.11 น
.


คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย