กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา Idocs Guide to HTML


บทบาทหน้าที่
                                      
(1) งานนโยบายและแผน

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพ การบำบัดรักษาโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค ในรูปแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุข
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นพื้นฐาน และผสมผสานบูรณาการการทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยด้วยกระบวนการวิจัย
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

(2) งานการตลาด

1.โครงการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคมปัจจุบันที่ต้องการการบำบัดรักษาที่ใช้เป็นทางเลือก นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยคลินิกจะมีบริการทั้ง 4 ด้านของการแพทย์แผนไทย คือ
                  1. เวชกรรม ตรวจรักษาโรคโดยใช้หลักเวชกรรมไทยจากคัมภีร์ต่างๆ
                  2. เภสัชกรรมไทย จ่ายยาตามที่แพทย์แผนไทยได้ทำการสั่งหลังจากการตรวจ
                  3. ผดุงครรภ์ โดยจะให้บริการ 2 ประเภท คือ
                                    1. โปรแกรมก่อนคลอด มีบริการนวด ประคบคุณแม่ก่อนคลอดเพื่อช่วยให้การคลอดง่ายขึ้น
                                    2. โปรแกรมหลังคลอด มีบริการอยู่ไฟ นวด อบ ประคบเพื่อให้คุณแม่ผ่อนคลายและช่วยป่วยปรับให้ร่างกายเข้า                                     สู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้น
                  4. หัตถเวชกรรมไทย ทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยการนวดกดจุดบำบัดจากทีมแพทย์แผนไทย
2.โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตยาแผนไทย เพื่อทำการผลิตยารองรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยและรองรับการขยายตัวความนิยมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคมากขึ้น

(3) งานวิเทศสัมพันธ์

1. งานบริการวิชาการทั่วไป : บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่
          - โครงการวิถีไทยสมุนไพรใกล้ตัว
          - โครงการเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
          - โครงการดนตรีบำบัด
          - โครงการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
          - โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
          - โครงการใส่ใจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
2. แนะนำหลักสูตรให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา รายละเอียดดังนี้
          ชื่อหลักสูตร
                   - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
                   - Bachelor of Thai Traditional Medicine Program
          ชื่อปริญญา
                   - ชื่อภาษาไทย           การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
                   - ชื่อภาษาอังกฤษ           Bachelor of Thai Traditional Medicine (B.TM.)
          ระบบการศึกษา
                   จัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามีสองภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษากำหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
          กิจกรรมการเรียนการสอน
                   เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้และการเผยแพร่การแพทย์แผนไทย มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่น่าสนใจ ดังนี้
                             เวชกรรมไทย    : ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ หลักการตรวจโรค การวินิจฉัยโรคและการบำบัดรักษาโรค
                             เภสัชกรรมไทย   : ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณเภสัชกร หลักเภสัช การปรุงยาและหลักการเก็บรักษายาสมุนไพรไทย
                             หัตถเวชกรรมไทย   : ศึกษาเกี่ยวกับการนวดเพื่อรักษาโรค และการนวดเพื่อสุขภาพ
                             ผดุงครรภ์ไทย   : ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์    และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์    การวินิจฉัยการตั้งครรภ์    กลไกการคลอด   หลักและวิธีการทำคลอดในรายปกติ    หลักการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ด้วยวิธีการผสมผสานหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน    การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน
                             การวิจัย   : ศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์แผนไทย
          แนวทางการประกอบอาชีพ
                   เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ผดุงครรภ์ไทย และใบผู้ประกอบการดำเนินการสปา มีศักดิ์และสิทธิ์สามารถประกอบโรคศิลปะและเปิดสถานประกอบการแพทย์แผนไทย สามารถประกอบวิชาชีพส่วนตัวและเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / จังหวัด โรงพยาบาล และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน
          ความก้าวหน้าและการศึกษาต่อ
                   ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ ทั้งในสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ

(4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ศูนย์การศึกษาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
         

 

 

 

 

 

 


Copyright 2009 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. All Rights Reserved
Create By Mr.Bulyamin yalae
Tel. 084-1987471 Email : min.it19@hotmail.com