งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2565 

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2565 

 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2565 

 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2565 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2565 

 งบทดลองประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2565 

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2565 

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 

 งบทดลองประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2565 

 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2564 งวดที่ 3

 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2564 งวดที่ 2

 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2564

 การแสดงรายละเอียด ประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 64

            1. บัญชีเงินสดในมือ ณ 30 กย 64

            2. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี เดือน กย 64

            3. บัญชีเงินฝากคลัง  ณ 30 กย 64

 

 งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564

 งบทดลองประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2564

      - รายงานงบทดลองรายเดือน งวดที่ 4

 

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2563

      - รายงานงบทดลองรายเดือน งวดที่ 3

 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2563

      - รายงานงบทดลองรายเดือน

 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2563

       - งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 

 งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2563

        - เงินสด 30 ก.ย. 2563
        - ธนาคาร 30 ก.ย. 2563
        - เงินฝากคลัง 30 ก.ย. 2563
        - งบทดลอง เดือนกันยายน 2563 

 งบทดลองประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2563

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2563

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2563

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคมประจำปี 2563 ฉบับแก้ไข

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2563 ฉบับแก้ไข

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนมีนาคมประจำปี 2563

        - สบช
        - สป

 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 (สบช)

 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 (สป)

 งบทดลองงวด 1 ประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2563 (สบช)

 งบทดลองงวด 3 เดือน ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2562 (สบช)

 งบทดลองงวด 3 เดือน ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2562 (สป)

 งบทดลองงวด 2 เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562 ใหม่

 งบทดลองงวด 2 เดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562 เก่า

 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2562

 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2562

 บัญชีเงินสดในมือ

 บัญชีเงินฝากธนาคาร

 บัญชีเงินฝากคลัง

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคมประจำปี 2562