ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (งบลงทุน)

          - เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจุลินทรีย์ฯ

          - เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

          - ตู้บ่มเพาะเชื้อ

ตารางรางแสดงวงเงินงบประมาณรายการครุภัณฑ์การแพทย์ (งบลงทุน)

          - เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

          - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ

แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          - ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

          - แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อลมท่อน้ำภายในคลินิกทันตกรรม

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างปรับปรุงบ่อบาดาล 1 แห่ง
          - แบบ บก. 01
          - แบบปร. 6
          - แบบปร. 4, 5

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 12 ครอบครัว 1 หลัง
          - แบบ บก. 01
          - แบบปร. 6
          - แบบปร. 5
          - แบบปร. 4

 

ประกาศจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน)

 วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562)

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562