ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงานจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ งบลงทุน ปี พ.ศ.2566 

- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบแปลผลอัตโนมัติ
- เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการครุภัณฑ์การศึกษา 6 รายการ งบลงทุน ปี พ.ศ.2566 

- ชุดหุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ
- ชุดหุ่นปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กโตขั้นสูงแบบเต็มตัวพ้อมเครื่องจำลองสถานการณ์หัวใจ
- ชุดหุ่นปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกขั้นสูงแบบเต็มตัวพ้อมเครื่องจำลองสถานการณ์หัวใจ
- หุ่นฝึกการใส่สายระบายทรวงอกด้วยอัลตร้าซาวด์และ Needle decompression
- ชุดหุ่นจำลองช่วยฟื้นตืนชีพแบบพื้นฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ งบลงทุน ปี พ.ศ.2566 

- เครื่องวัดความสว่างและสี
- เครื่องปรับเทียบอัตราการไหลอากาศ
- เครื่องวัดความเมื่อยล้าของสายตา