ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและพนักงานบริการ

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ นักวิชาการศึกษา

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ประเภทเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่่ี่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่่อง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง อาจารย์ 4 อัตรา

          - ประกาศเรื่องรับสมัคร

          - แบบฟอร์มใบสมัคร

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา  เรื่อง ขึ้นบัญชีงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขานุการและตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

 

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเลขานุการ (เพิ่มเติม)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา และตำแหน่งเลขานุการ

 ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นลูกจ้างบริการ

 ประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ นักกิจการนักศึกษา และเลขานุการ

 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

ประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่่อผู้สอบผ่านงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา

 ประกาศ เรื่องการขิ้นบัญชีผู้สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์งานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์

 ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้าง ประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป

  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา