- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

- ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  

- วิธีการชำระค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)

#สัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เท่านั้น !!!
 
✍️ คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ
 
- ห้องสัมภาษณ์ที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

- ห้องสัมภาษณ์ที่ 2 หลักสูตรอื่นๆ ทุกหลักสูตร
 
* ขอให้น้องๆทุกคนที่มีรายชื่อดังประกาศ พร้อมกันที่ห้องสอบสัมภาษณ์ก่อนเวลา 8.30 น. นะคะ 
 
 
 
 
 
 
 
#สัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เท่านั้น !!!
 
 
 
✍️ ขอให้เข้าอัปโหลดหลักฐานเข้าสัมภาษณ์ผ่านทาง แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ค 2565 
 
 
* ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 -10.00น.

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบ 2 Quota ปีการศึกษา 2565
- ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota 


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบรับกลาง ปีการศึกษา 2565

- ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง)
--------------------------------------------------------------------------
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565
- ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง)
--------------------------------------------------------------------------
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)
1. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ได้ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565
2. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://admission.pi.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 
#สัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เท่านั้น !!!
 
✍️ คลิกเพื่อดูประกาศรายชื่อ > https://shorturl.asia/4bSIk  
 
✍️ ขอให้เข้าอัปโหลดหลักฐานเข้าสัมภาษณ์ผ่านทาง แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2565 
 
* ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ภายในเวลา 08.30 - 10.00 น.

 

- ประกาศรายชื่อ นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 (ลงวันที่ 28 ก.พ. 2565)  

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565 

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบรับตรง ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565   

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง   

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง  

 - ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System  

 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง  

 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  

 - แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย  

** หมายเหตุ
- แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแสดงความสามารถใช้ผลงานช่วงชั้น ม.4-6 เท่านั้น
- เอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (สำหรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เปิดสอนแค่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 และ 2 ตามเอกสารประกาศการคัดเลือก)

          - ลิงค์รับสมัครออนไลน์ กดที่นี่ 

          - ประกาศการคัดเลือก รอบรับตรง

          - ปฏิทินการรับสมัคร

          - ใบสมัครเข้าศึกษา

          - หนังสือรับรองข้อมูลการศึกษา

          - แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

          - คุณสมบัติด้านสุขภาพ

          - แผนการรับสมัคร

          - ใบแจ้งการชำระค่าสมัคร

เอกสารใบเสร็จรับเงินค่าเทอมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11

          - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 12

          - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13

          - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 14

          - สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 6

          - สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 7

          - สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 8

          - สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 9

          - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 22

          - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 23

          - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 24

          - สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 37

          - สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม รุ่นที่ 38

          - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17

          - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 18

          - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 1

 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564   

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 
  (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 
 

- Line กลุ่มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ) รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 

- E-mail ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ใช้สำหรับรับเอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจร่างกาย) 

- ที่อยู่ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ใช้สำหรับรับเอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจร่างกาย) 

   

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียกเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564  

- E-mail ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ใช้สำหรับรับเอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจร่างกาย) 

- ที่อยู่ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ใช้สำหรับรับเอกสาร/หลักฐาน/ผลการตรวจร่างกาย) 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564  

 แนะนำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ประกาศเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม)  

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2564) 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่ 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564  

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564   

 

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม)  

- ประกาศเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศวันที่ 24 มีนาคม 2564) 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบเพิ่มเติม) รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่   

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่ (กลุ่มบุคคลทั่วไป)  

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  รอบการรับตรงจากพื้นที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)  

- ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

แบบฟอร์มผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ (บุคคลทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 

 

แนวทางการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564

- ระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป (เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  

- ใบสมัครประเภทพัฒนาบุคลากร  

- ใบรับรองการทำงานสมัครเรียนและใบประเมิน (สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร)  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563
 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจำปีการศึกษา 2563
 

 มีชื่อในประกาศการเป็นนักศึกษาใหม่ของวสส.ยะลาแล้ว แต่ทำตัวไม่ถูกว่าต้องทำอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร? ต้องอ่านนี้เลยจร้าา laughing

          - คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่

          - ใบมอบตัวนักศึกษาใหม่

          - ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 (สำหรับรายใหม่และรายเก่า)

          - กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

          - คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม

          - เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

          - หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว

          - แบบคำขอกู้ยืมเงิน

          - หนังสือรับรองรายได้ของผู้ขอยืมเงิน

           - แผนผังและภาพถ่ายแสดงที่อยู่อาศัยของผู้ค้ำประกัน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ  ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admission (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษาหลักสูตรต่างๆ  รอบการรับแบบ Admission (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admission 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2563 

การคัดเลือกบุุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563

  แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง โดยกรมสุขภาพจิต

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2563

- แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์

- ใบแจ้งการชำระค่าสมัคร

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับสมัครนักศึกษา การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

* สำหรับน้องๆที่มีชื่อในประกาศ ขอให้น้องๆ นำ Port Folio นำเสนอผลงานมาแนบในการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลนักศึกษาจากอินโดนีเซีย

แบบประเมินคุณภาพระบบการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

เอกสารสำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ วิทยาลับยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

- คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

- รูปแบบการแต่งกายนักศึกษา 2562

- ใบมอบตัวนักศึกษาใหม่ 2562

- ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา 2562

 อยากกู้เงินกยศ. แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร? .. คลิ้กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย

- กำหนดการผู้ขอกู้ยืมรายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา

- กำหนดการผู้ขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

- เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา