- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (โรงพยาบาลทุกแห่ง) 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1)  

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (สำนักงานประกันสุขภาพที่ 12) 

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)  

- หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม (สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด) 

 

- คู่มือสัมนาข้าราชการใหม่

- หนังสือเชิญร่วมสัมนาข้าราชการใหม่ 

- ตารางการอบรม

- คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์  

- ลงทะเบียนการอบรม

 

- ตารางการอบรม 

- รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34/1 

- คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 

- หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม 

- ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมฯ / Drive รวบรวมเอกสาร  

- รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30/1 

- รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30/2 

- คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 

- หนังสือประกาศรายชื่อ ผบต. 64 (กรม-กอง-สำนักงานเขต-สพฉ) 

- หนังสือประกาศรายชื่อ ผบต. 64 (จังหวัด) 

- หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม 

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อน
การจัดโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  (ไฟล์ word)  

- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online  (ไฟล์ PDF)  

- ระบบแจ้งรายละเอียดการรับค่าลงทะเบียนคืน ขรก.ใหม่ วสส.ยะลา*เพิ่มเติมเอกสารแนบ*

- รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนาข้าราชการใหม่ 

- เอกสารแจ้งเลื่อนการจัดโครงการฯ  

- หนังสือเวียนโครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ 

- ลงทะเบียนได้ที่นี่ 

- คู่มือการใช้งานการลงทะเบียน  

- Line HRD.SCPHYALA (กลุ่มข้าราชการใหม่) 

- แบบฟอร์มสำหรับจองห้องพัก 

- ตารางการอบรมสัมมนา ปี 64  

- รายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาข้าราชการใหม่ (รายชื่อนี้แนบหลักฐานภายใน 21 ก่อนเที่ยงเท่านั้น)

 

- หนังสือแจ้งจัดโครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ 

- ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านช่องทางการลงทะเบียนของสถาบันพระบรมราชชนก (คลิีกที่นี่) 

- คู่มือการใช้งานการลงทะเบียน 

 - แนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 

- Line HRD.SCPHYALA (กลุ่มข้าราชการใหม่) 

- ตารางการอบรมสัมมนา ปี 64 รุ่น 1 

- ตารางการอบรมสัมมนา ปี 64 รุ่น 2 

- ตารางการอบรมสัมมนา ปี 64 รุ่น 3 

- รายชื่อสัมมนาข้าราชการใหม่ ปี 64 รุ่น 1 [อัพเดท 21/10/63] 

- รายชื่อสัมมนาข้าราชการใหม่ ปี 64 รุ่น 2 [อัพเดท 21/10/63] 

- รายชื่อสัมมนาข้าราชการใหม่ ปี 64 รุ่น 3 [อัพเดท 11/11/63] 

 

 

 

- ระบบลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านช่องทางการลงทะเบียนของสถาบันพระบรมราชชนก (คลิีกที่นี่) 

- คู่มือการใช้งานการลงทะเบียน 

- หนังสือขอความร่วมมือจากเขตสุขภาพที่ 12 

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

- แนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 

- Line HRD.SCPHYALA (กลุ่มข้าราชการใหม่) 

- ตารางการอบรมรุ่นที่ 1  

- ตารางการอบรมรุ่นที่ 2  

- รายชื่อ รุ่นที่ 1  

- รายชื่อ รุ่นที่ 2  

 

 - แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับจากวิทยาลัยฯ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 - เกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเผ้าระวังและป้องกัน
ความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จึงมีมติให้
 ยกเลิก
การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2563
       ทั้งนี้วิทยาลัยจะดำเนินการ 
คืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน  ให้กับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว
ทางผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หนังสือแจ้งยกเลิกจัดโครงการอบรมฯ

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางผู้จัด จึงมีมติให้ ยกเลิก
การจัดโครงการไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์

- ใบแจ้งการชำระค่าสมัคร

 

 หนังสือแจ้งเลื่อนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวด
ผลงานวิชาการ ปี 2563

 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และการประกวด
ผลงานวิชาการ ปี 2563

สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

- ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

- ตารางกำหนดการ

- หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียน นพ.สสจ.

- หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียน ผอ.

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางผู้จัด จึงมีมติให้ ยกเลิก
การจัดโครงการไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

- หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียนทั่วไป

- หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียน นพ.สสจ.

- หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียน ผอ.รพ

 

 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทางผู้จัด จึงมีมติให้ ยกเลิก
การจัดโครงการไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน "Basic CPR" สำหรับผู้ช่วยเวชกรรม

- ขั้นตอนการสมัคร 

- หนังสือประชาสัมพันธ์ 

- เอกสารโครงการ 

- ตารางกำหนดการ