ปรัชญา

การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนางานสาธารณสุข จำเป็นต้องจัดประสบการณ์ทางการศึกษาโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

วิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานสาธารณสุขแบบองค์รวม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้วิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาชุมชนที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการจัดการสุขภาพชุมชน การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

 

พันธกิจ

1. ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
3. วิจัย จัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
4. ทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ