วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับส่วนราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคใต้ จังหวัดยะลา” แต่ในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น ได้ใช้สถานที่จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงย้ายมาเรียนที่จังหวัดยะลา และในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา”สังกัดกองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา” เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาถึง ๔๔ ปี มีความมั่นคงก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ปัจจุบันได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๗ หลักสูตร

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี ๒ หลักสูตร 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาตรี มี ๔ หลักสูตร 

๑) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (เปิดปีการศึกษา ๒๕๖๕)