--> แบบติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม-โครงการ  (ติดตามรายเดือน)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบติดตามกิจกรรม-โครงการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 2562 (รายไตรมาส)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------

--> รวมเล่ม รายงานประจำปี 2561

---------------------------------------------------------------------------------------

--> Flow Chat ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ (กรกฎาคม 2559)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบฟอร์มโครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------

อ่านเพิ่มเติม...
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

piriya2.pngขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Template  Valid XHTML and CSS.