--> แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ปรับรอบ 6 เดือน)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> Flow Chat ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ (กรกฎาคม 2559)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561

---------------------------------------------------------------------------------------

--> เอกสาร 01 แบบฟอร์มตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

---------------------------------------------------------------------------------------

--> เอกสาร 03 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (รายไตรมาส)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> เอกสาร 02 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (รายเดือน)

---------------------------------------------------------------------------------------

--> ระบบสารสนเทศงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน

piriya2.pngขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Dandelion Template  Valid XHTML and CSS.