กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผลงานดีเด่น/รางวัล

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๑ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับส่วนราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุขต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา


วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคใต้ จังหวัดยะลา” แต่ในระยะแรกของการก่อตั้งนั้น ได้ใช้สถานที่จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงย้ายมาเรียนที่จังหวัดยะลา และในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา”สังกัดกองฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา” เมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗


วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาถึง  ๔๔ ปี  มีความมั่นคงก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  ปัจจุบันได้ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จำนวน ๗ หลักสูตร ซึ่งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี ๔ หลักสูตร 

๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 

๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) 

๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) 

๔) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

หลักสูตรปริญญาตรี มี ๒ หลักสูตร 

๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 

๒) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

ระดับปริญญาโท มี ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท วิทยาลัยได้ร่วมมือในการผลิตนักศึกษาในโครงการสมทบทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อีกทั้งได้ รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นสถาบันสมทบผลิตนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙- ๒๕๔๑ และได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สถานบริการสาธารณสุข ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในเขตและนอกเขต จังหวัดยะลา ทำให้วิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทของวิทยาลัยได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา


ประวัติการเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- พ.ศ. ๒๕๐๙  เริ่มก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกและอบรมอนามัยภาคใต้ จังหวัดยะลา”ใช้ชื่อย่อว่า“ศฝอ.”รับ     ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๓ เข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาสำหรับพนักงานอนามัยรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ใช้ระยะเวลาเรียน ๑ ปี โดยใช้สถานที่หน่วยควบคุมคุดทะราด จังหวัดราชบุรี  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 

- พ.ศ. ๒๕๑๐ ย้ายมาเรียนที่จังหวัดยะลา รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๓ เข้าเรียน“หลักสูตรวิชาพนักงานอนามัยจัตวา”  ระยะเวลา ๑ ปี  

- พ.ศ. ๒๕๒๑  เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัดยะลา” (วสส.ยะลา) รับผู้สำเร็จ ม.ศ. ๓ เข้าเรียน “หลักสูตรวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)”  ระยะเวลาเรียน  ๒  ปี  

- พ.ศ. ๒๕๒๕  พัฒนา “หลักสูตรการศึกษาวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พนักงานอนามัย)   โดยรับผู้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๕ และเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข  (พนักงานอนามัย) ระยะเวลา  ๒  ปี  

- พ.ศ. ๒๕๒๗    เปิดเรียน “หลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม” รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๕ หรือ   ม.๖ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  ๓๐  หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน  ๒  ปี  และกำหนดให้ผู้เข้าเรียนหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ศ. ๕ หรือ ม.๖  เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  

- พ.ศ. ๒๕๒๘   เปิด  “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)”  เรียนที่วิทยาลัยกาสาธารณสุข  ภาคใต้ จังหวัดยะลา  ๖ เดือน จากนั้นไปเรียนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล อีก  ๒  ปี  เมื่อสำเร็จแล้ว  ได้รับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- พ.ศ. ๒๕๓๑    เพิ่มเวลาเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) เรียนที่ วสส.ยะลา  เป็นเวลา  ๙  เดือน และไปศึกษาต่อที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีก  ๒ ปี

- พ.ศ. ๒๕๓๔  พัฒนา “หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย)”  โดยลดหน่วยกิต การเรียนจาก  ๑๐๔  หน่วยกิต คงเหลือ  ๘๕ หน่วยกิต และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์” และในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๔  ได้เปิดรับนักศึกษาหญิงเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ด้วยโดยรับต่อเนื่องกันจำนวนทั้งสิ้น  ๖ รุ่น (รุ่นที่ ๕๐-๕๕) รุ่นสุดท้ายรับเข้าเรียนเมื่อเดือนธันวาคม  ๒๕๓๖

- พ.ศ. ๒๕๓๕  เพื่อสนับสนุนโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย ตามนโยบายของกระทรวงให้ผลิตบุคลากรเพิ่ม  โดยรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นละ  ๒๐๐  คน ปีละ ๒ รุ่น  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ๒๕๓๕ - ธันวาคม ๒๕๓๗ (รุ่นที่ ๕๒-๕๗)

- พ.ศ. ๒๕๓๗  รับนักศึกษาโครงการพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ ๕๖ และ รุ่นที่ ๕๘ รุ่นละ ๕๐ คน  และสิ้นสุดโครงการในปี ๒๕๓๘

- พ.ศ. ๒๕๓๘  กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ผลิตนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ น้อยลง โดยรับปีละ ๑ รุ่น ๆ ละ  ๒๐๐  คน และได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์  (สาธารณสุขชุมชน) และพร้อมกันนี้ได้พัฒนาหลักสูตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)          

- พ.ศ. ๒๕๓๘  เปิดหลักสูตรทันตาภิบาลรุ่นแรก เรียกชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)” เรียน  ๒  ปี 

- พ.ศ. ๒๕๓๙  เริ่มรับนักศึกษาหญิงเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคัดเลือกจากเดิมเป็นการคัดเลือกจากผลสอบเอนทรานซ์ ร่วมกับนักศึกษาที่สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยทั่วไป

- พ.ศ. ๒๕๓๙  สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับสถาบันราชภัฏยะลา ผลิตนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) เมื่อวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๓๙

- พ.ศ. ๒๕๔๐  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นแรก จำนวน  ๔๘  คน

- พ.ศ. ๒๕๔๗  เปิดหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน เป็นรุ่นแรก เรียกชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน” เรียน ๒ ปี 

- พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน  ๑๐๐ คน

- พ.ศ. ๒๕๕๐  ร่วมลงนามการเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัย         ราชภัฎยะลา และรับนักศึกษา รุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๗ คน

- พ.ศ. ๒๕๕๒  พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน ๙ คน

 

 


 


Joomla templates