กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผลงานดีเด่น/รางวัล

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้เรื่อง “จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

แบบสอบถาม KM ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การจัดการระบบ E- สารบรรณ”

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัสและสปายแวร์”

การจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจของวิทยาลัย"

การจัดการความรู้เรื่อง ระบบและกลไกการบริการวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1”

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2

เป้าหมายตัวบ่งชี้หลักสูตร 2560 (KM SAR)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร” (พฤษภาคม 2560)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้  “จัดการเรียนการสอนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ” (พฤษภาคม 2560)

แบบสำรวจการนำความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ประโยชน์

  Joomla templates