กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาสที่1)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุชำรุด

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน

spac ตู้ควบคุมกันชื้นสำหรับกล้องจุลทรรศน์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ 2 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (งบลงทุน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

เงินสดในมือ

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานเงินฝากคลัง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

- ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายเมนเข้าอาคารหอพักนักศึกษา 10 ชั้น โดยวิธีพิเศษ

  Joomla templates