กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุชำรุด

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน

spac ตู้ควบคุมกันชื้นสำหรับกล้องจุลทรรศน์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ 2 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (งบลงทุน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

เงินสดในมือ

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานเงินฝากคลัง

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

- ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)

- วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการจัดจ้างปรับปรุงระบบสายเมนเข้าอาคารหอพักนักศึกษา 10 ชั้น โดยวิธีพิเศษ

  Joomla templates