กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

* หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ในระบบ Teller Payment System ตามหลักสูตรของตนเอง

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Update)

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (Update)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

ใบมอบตัวนักศึกษา

ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

รูปแบบการแต่งกาย

เอกสารบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เอกสารให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๖

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๖ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภูมิลำเนา จังหวัดนราธิวาส

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภูมิลำเนา จังหวัดสตูล

 

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

ปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธฺ์เข้าศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

หนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด

รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร

การกำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ตามระบบ

การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชการทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2560

ใบมอบตัวนักศึกษา

ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

รูปแบบการแต่งกาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2560

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions)

- สมัครผ่านระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่....

 

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่

- โควตาจังหวัดยะลา

- โควตาปัตตานี

- โควตานราธิวาส

เรื่อง กำหนดการและแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง