กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

** แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 1

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment  System หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment  System หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment  System หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ  Teller  Payment  System หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

* ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนผ่านบัญชีธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 1

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย  2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

ห้องที่ 1 ห้องจำปีสิรินธร อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้นที่ 1 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ลำดับที่ 1-45

ห้องที่ 2 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ลำดับที่ 1-45

ห้องที่ 3 ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ลำดับที่ 1-23

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ลำดับที่ 46-56

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ลำดับที่ 46-57

ห้องที่ 4 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 อาคารอำนวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ลำดับที่ 1-40

ห้องที่ 5 ห้องกลุ่มงานทะเบียน อาคารอำนวยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ลำดับที่ 41-79

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3

- นราธิวาส

- สตูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

- ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

- ตารางปฏิทินกิจกรรม

- ใบสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2562

- ภูมิลำเนาที่ใช้สมัคร จังหวัดสตูล

- ภูมิลำเนาที่ใช้สมัคร จังหวัดนราธิวาส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) เรื่อง การเพิ่มสาขาที่สมัครและขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2562

- รายละเอียดการรับสมัคร

- แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

- สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 อย่าลืม!! เอาแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) มาด้วยนะคร้าบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการศึกษารูปแบบการเขียนและคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 20 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการศึกษารูปแบบการเขียนและคณะกรรมการสอบโครงร่างและตอบปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย โควตาจังหวัดนราธิวาส

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข โควตาจังหวัดปัตตานี

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน โควตาจังหวัดยะลา

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน โควตาจังหวัดนราธิวาส

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โควตาจังหวัดยะลา

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม โควตาจังหวัดปัตตานี

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ตัวจริงและตัวสำรอง การรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2562

- หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์  โควต้าจังหวัดยะลา

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  โควต้าจังหวัดยะลา

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข  โควต้าจังหวัดปัตตานี

- หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม  โควต้าจังหวัดปัตตานี

หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต โควต้าจังหวัดนราธิวาส

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขวิชาเวชระเบียน โควต้าจังหวัดนราธิวาส

- แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2562

* ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาด้วย

 

 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

* หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ในระบบ Teller Payment System ตามหลักสูตรของตนเอง

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Update)

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (Update)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

ใบมอบตัวนักศึกษา

ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

รูปแบบการแต่งกาย

เอกสารบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เอกสารให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๖

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

 

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๖ สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภูมิลำเนา จังหวัดนราธิวาส

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภูมิลำเนา จังหวัดสตูล

 

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

ปฏิทินรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธฺ์เข้าศึกษา ประจำปีกาศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)

หนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด

รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร

การกำหนดพื้นที่สัมภาษณ์ตามระบบ

การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีพระราชการทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2560

ใบมอบตัวนักศึกษา

ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

รูปแบบการแต่งกาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admissions) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2560

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions)

- สมัครผ่านระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่....

 

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่

- โควตาจังหวัดยะลา

- โควตาปัตตานี

- โควตานราธิวาส

เรื่อง กำหนดการและแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  Joomla templates