ขั้นตอนการลาผ่านระบบ
เพิ่มเติมการเลือกผู้ทำหน้าที่แทน