กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 1

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 2

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอประกาศ ยกเลิก โครงการประชุมฯ เนื่องด้วยมียอดผู้สมัครไม่ครบตามที่เราได้ระบุไว้ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับทุกท่านที่สมัครมาแล้ว

- หนังสือประชาสัมพันธ์ยกเลิกโครงการประชุมฯ


ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

- สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 อย่าลืม!! เอาแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) มาด้วยนะคร้าบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการศึกษารูปแบบการเขียนและคณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบปัญหาเฉพาะทางสาธารณสุข สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 20 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการศึกษารูปแบบการเขียนและคณะกรรมการสอบโครงร่างและตอบปัญหาพิเศษทางการแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หลักสูตร ปวส.

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก

SAR หลักสูตร ปวส. ครบทุกตัวบ่งชี้

แนวทางการเขียน SAR วสส.ยะลา ระดับหลักสูตร ปี 2561

แบบสำรวจสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน  (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates