กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

- รายละเอียดโครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 1

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 2

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบก.รุ่นที่ 33

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบก. รุ่นที่ 33 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- Sefl assessment (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------


ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 1

- รายละเอียดการรับสมัคร

- แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

- สถานศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หลักสูตร ปวส.

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก

SAR หลักสูตร ปวส. ครบทุกตัวบ่งชี้

แนวทางการเขียน SAR วสส.ยะลา ระดับหลักสูตร ปี 2561

แบบสำรวจสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน  (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคมประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561

 
Joomla templates