กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล

 

สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

- กำหนดการการอบรม

หนังสือเชิญ ทั่วไป

หนังสือเชิญ เรียน ผอ.โรงพยาบาล

- หนังสือเชิญ เรียน นพ.สสจ.

- หนังสือรับรองความเห็น

แบบเสนอชื่อเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น

* หมดเขตส่งคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น วันที่ 30 กันยายน 2562

(นับตามตราประทับไปรษณีย์)

* เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม จากโรงแรมพาวีเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่าวนาง

เป็น โรงแรมรามาดา อ่าวนาง กระบี่

(เนื่องจากโรงแรมพาวีเลี่ยน ควีนส์ เบย์ อ่าวนาง ปิดกิจการ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- ประชาสัมพันธ์โครงการ

- รายละเอียดโครงการ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

เอกสารสำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ วิทยาลับยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562

- คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

- รูปแบบการแต่งกายนักศึกษา 2562

- ใบมอบตัวนักศึกษาใหม่ 2562

- ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา 2562

อยากกู้เงินกยศ. แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร? .. คลิ้กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย

- กำหนดการผู้ขอกู้ยืมรายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา

- กำหนดการผู้ขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

- เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หลักสูตร ปวส.

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก

SAR หลักสูตร ปวส. ครบทุกตัวบ่งชี้

แนวทางการเขียน SAR วสส.ยะลา ระดับหลักสูตร ปี 2561

แบบสำรวจสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน  (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ เรื่อง "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

การจัดการความรู้ KM ด้านระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร เพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากภายนอก"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

อ่านเพิ่มเติม...
 

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคมประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates