กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

- ใบขอประชาสัมพันธ์โครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ตรวจสอบรายชื่อ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- สมัครเข้าร่วมโครงการ (ออนไลน์)

- สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการ (ออนไลน์)

- แบบเสนอโครงการ

- หนังสือเชิญประชุมและแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ

- เอกสารสำรองห้องพัก

- ตรวจสอบรายชื่อ

 

------------------------------------------------------------------------------

- สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

- เรียนนายแพทย์

- แบบเสนอโครงการ

- กำหนดการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

การรับตรงจากพื้นที่ วันเปิดรับสมัคร ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

การรับตรง วันเปิดรับสมัคร ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การรับแบบ Admissions วันเปิดรับสมัคร ๑ - ๗ เมษายน ๒๕๖๒

การรับตรงอิสระ วันเปิดรับสมัคร ๒ ระยะ ได้แก่ ๑๕ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับสร้าง Google from

- แบบสอบถามเพื่อการวิจัย พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- แบบสอบถามความสามารถในศตวรรษที่ 21 ด้าน IT

 

- ลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา (ผ่านระบบออนไลน์)

- ใบลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้เรื่อง “จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

แบบสอบถาม KM ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การจัดการระบบ E- สารบรรณ”

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัสและสปายแวร์”

การจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจของวิทยาลัย"

การจัดการความรู้เรื่อง ระบบและกลไกการบริการวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1”

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2

เป้าหมายตัวบ่งชี้หลักสูตร 2560 (KM SAR)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร” (พฤษภาคม 2560)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้  “จัดการเรียนการสอนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ” (พฤษภาคม 2560)

แบบสำรวจการนำความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ประโยชน์

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และวัสดุชำรุด

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

เงินสดในมือ

บัญชีเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากธนาคาร

รายงานเงินฝากคลัง

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน

spac ตู้ควบคุมกันชื้นสำหรับกล้องจุลทรรศน์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ 2 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (งบลงทุน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง