กลุ่มงานต่างๆ


 

โครงการสัมมนาข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 18 –  24 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ WORD

- ใบตอบรับเข้าร่วม ไฟล์ PDF

- บัญชีรายชื่อ

- folio 1 และ 2

- หนังสือเรียน นายแพทย์สาธาธาณสุขจังหวัด

- รายละเอียดโครงการ

โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ "การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital nurse) ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

- ตารางการอบรม

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาให้บริการอินเตอร์เน็ต

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทันตกรรม

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักราชการเลขที่ 91/1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน

ารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new2.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง