กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมดาหลาวิลล์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560

- หนังสือเชิญโครงการอบรม

- ใบตอบรับเข้าอบรม

- รายชื่อสาธารณสุขอำเภอ

- ตารางโครงการอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย

- คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

โครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital nurse) ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- หนังสือเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- หนังสือเรียนทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี 2560 ระหว่่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนส์ สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

- ไฟล์นำเสนอผลงานวิชาการ

- เอกสารวิทยากรบรรยาย

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 5 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2560

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions)

- สมัครผ่านระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่....


อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจำหน่ายสินค้า ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 1 อัตตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 –20 พฤษภาคม 2560 รับใบสมัครได้ที่ร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่.. ใบสมัครพนักงานจำหน่ายสินค้า

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับ/โอนย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 190 รายการ

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2560

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2560

- ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MERT)

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new2.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง