กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับหลักสูตร

ผลงานดีเด่น/รางวัล

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- สมัครเข้าร่วมโครงการ

- ประชาสัมพันธ์โครงการ

- รายละเอียดโครงการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 1

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

<- รุ่นที่ 2

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบต.

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบต.

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผบก.รุ่นที่ 33

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตรผบก. รุ่นที่ 33 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- folio no.1 (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- Sefl assessment (ไฟล์ word) (ไฟล์ PDF)

- ตรวจสอบรายชื่อ

- ตารางการอบรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------


ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรการแพทย์ แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 ประมวลผลคัดเลือกรอบที่ 3

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ขยายเวลา รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หลักสูตร ปวส.

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2561 วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก

SAR หลักสูตร ปวส. ครบทุกตัวบ่งชี้

แนวทางการเขียน SAR วสส.ยะลา ระดับหลักสูตร ปี 2561

แบบสำรวจสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน  (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก (ทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้ตอบ)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร เพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากภายนอก"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคมประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2561

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates