กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร 

- สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่นี่

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

- เรียนนายแพทย์

- แบบเสนอโครงการ

- กำหนดการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

------------------------------------------------------------------------------

- สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

* หมดเขตส่งผลงานคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินดีเด่น วันที่ 30 กันยายน 2561

* หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัล โครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

* หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ในระบบ Teller Payment System ตามหลักสูตรของตนเอง

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Update)

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (Update)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2561

- โควตาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา  2561

ใบมอบตัวนักศึกษา

ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา

รูปแบบการแต่งกาย

เอกสารบรรยาย โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เอกสารให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับสร้าง Google from

- แบบสอบถามเพื่อการวิจัย พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

- แบบสอบถามความสามารถในศตวรรษที่ 21 ด้าน IT

 

- ลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา (ผ่านระบบออนไลน์)

- ใบลงทะเบียนศิษย์เก่า วสส.ยะลา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้เรื่อง “จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

แบบสอบถาม KM ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การจัดการระบบ E- สารบรรณ”

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัสและสปายแวร์”

การจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจของวิทยาลัย"

การจัดการความรู้เรื่อง ระบบและกลไกการบริการวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1”

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2

เป้าหมายตัวบ่งชี้หลักสูตร 2560 (KM SAR)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร” (พฤษภาคม 2560)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้  “จัดการเรียนการสอนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ” (พฤษภาคม 2560)

แบบสำรวจการนำความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ประโยชน์

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำแหน่งวิทยาจารย์

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62 (งบลงทุน)

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน

spac ตู้ควบคุมกันชื้นสำหรับกล้องจุลทรรศน์

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาศ 2 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (งบลงทุน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง