กลุ่มงานต่างๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น/รางวัล


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน "Basic CPR"

สำหรับผู้ช่วยเวชกรรม

- ขั้นตอนการสมัคร

- หนังสือประชาสัมพันธ์

- เอกสารโครงการ

- ตารางกำหนดการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ใบประชาสัมพันธ์โครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเป็นอาสาสมัครดูแลนักศึกษาจากอินโดนีเซีย

แบบประเมินคุณภาพระบบการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ ประมวลผลรอบที่ 2

- หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

เอกสารสำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ วิทยาลับยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประจำปีการศึกษา 2562

- คำแนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

- รูปแบบการแต่งกายนักศึกษา 2562

- ใบมอบตัวนักศึกษาใหม่ 2562

- ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา 2562

อยากกู้เงินกยศ. แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร? .. คลิ้กลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย

- กำหนดการผู้ขอกู้ยืมรายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา

- กำหนดการผู้ขอกู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

- เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนให้

ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน

ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

สถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานการถอดบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ เรื่อง "แนวทางการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR)

การจัดการความรู้ KM ด้านระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดยะลา

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตร เพื่อการดำเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง ทำอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย

จากภายนอก"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสาร

ระดับชาติและระดับนานาชาติ"

อ่านเพิ่มเติม...
 

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) และวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เฉพาะงบลงทุน

(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2562

บัญชีเงินสดในมือ

บัญชีเงินฝากธนาคาร

บัญชีเงินฝากคลัง

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2562

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคมประจำปี 2562

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa5.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

header

header

No images