กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2561

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

- ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสุตร ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์หลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงจากพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- folio no.1 - 2

- ตรวจสอบรายชื่อ

** ส่งเอกสารนำเสนอหัวข้อ “วิชาการ 5 นาที” โดยพิมพ์ ขนาด A4 16 Poin 1 หน้ากระดาษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่น28  ปี 61 วสส.ยะลา

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่น28  ปี 61 วสส.ยะลา

- folio no.1

- ตารางการอบรม

- ตรวจสอบรายชื่อ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและการประกวดผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมทันตสาธารณสุข ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง (เปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

- สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์   <<คลิีก>>

- ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครและส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ <<คลิีก>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

- หนังสือเชิญ (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)

- หนังสือเชิญ (เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

- หนังสือเชิญ (ทั่วไป)


 

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการประกวดผลงานวิชาการ ปี 2561 ระหว่่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (อัพเดท 11 เม.ย. 2561)

- หนังสือรายละเอียดโครงการ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

* ระบบรับสมัครออนไลน์ สามารถคลิ้กตามลิงค์นี้

- สมัครเข้าร่วมโครงการ

- สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ

 

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง