กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

 

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ (KM) "เรื่อง การเผยแพร่/ตีพิมพ์วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้เรื่อง “จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

แบบสอบถาม KM ปีการศึกษา 2560

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การจัดการระบบ E- สารบรรณ”

การจัดการความรู้(KM)เรื่อง “ การดูแลคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากไวรัสและสปายแวร์”

การจัดการความรู้ เรื่อง "การบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจของวิทยาลัย"

การจัดการความรู้เรื่อง ระบบและกลไกการบริการวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

การจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 1”

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ (KM) เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ 2

เป้าหมายตัวบ่งชี้หลักสูตร 2560 (KM SAR)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร” (พฤษภาคม 2560)

รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดการความรู้  “จัดการเรียนการสอนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ” (พฤษภาคม 2560)

แบบสำรวจการนำความรู้จากการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ประโยชน์

 

- สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

* หมดเขตส่งผลงานคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินดีเด่น วันที่ 30 กันยายน 2561

* หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

รับสมัครลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอน

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเลือกเพื่อรับย้าย / โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (งบลงทุน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง