กลุ่มงานต่างๆ

เกี่ยวกับหลักสูตร


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๖

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 6 สำหรับบุคลากรสาธารณสุขประจำการ ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

- สมัครผ่านระบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม...
 

- สมัครอบรมออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

* หมดเขตส่งผลงานคัดเลือกเจ้าพนักงานฉุกเฉินดีเด่น วันที่ 30 กันยายน 2561

* หมดเขตรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-  คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- ใบตอบรับการอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น32  ปี 61 วสส.ยะลา

- folio no.1 - 2

- ตรวจสอบรายชื่อ

** ส่งเอกสารนำเสนอหัวข้อ “วิชาการ 5 นาที” โดยพิมพ์ ขนาด A4 16 Poin 1 หน้ากระดาษ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด โครงการ/ฝึกอบรม
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ประกาศวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย / โอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
Joomla templates

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

pa new3.png

ตารางกิจกรรมวิทยาลัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง