แบบฟอร์มลงข้อมูลครุภัณฑ์
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการ
ประเภท
ยี่ห้อ
รุ่น
ราคา
บาท
วันที่-รับอุปกรณ์
สถานที่ใช้งาน
อาคาร
  ห้อง
สภาพอุปกรณ์
ผู้รับผิดชอบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------