ครุภัณฑ์ประเภทเก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เก้าอี้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ