ครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณกล้องถ่ายรุป

กล้องถ่ายรูป
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
กล้องถ่ายรูป
6720-005-0002/19/53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Cannon / EOS
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
อ.ฟาริห์ มะหมัด
กล้องถ่ายรูป
6720-005-0002/21/55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Cannon / EOS 600D
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
มะวี เจะโด
กล้องถ่ายรูป
6720-005-0002/22/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Cannon / EOS 70D
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ศุภชัย ตาเยะ
กล้องถ่ายรูป
6720-005-0002/23/59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Cannon / EOS 760D
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ปราโมทย์ พันธเดช

กล้องถ่ายวิดีโอ
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
กล้องถ่ายวิดีโอ
6710-004-0001/10/58
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Sony / HandyCam
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
มะวี เจะโด