ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องฉายภาพ Visualizer

เครื่องฉายภาพ Visualizer
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ