ครุภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เครื่องเสียง

ไมค์หนีบ
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/12/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ1 ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/13/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารแพทย์แผนไทย
ห้องพักอาจารย์แผนไทย ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/14/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารอำนวยการ
ห้องพักอาจารย์ทันตะ ชั้น 3
พร้อมใช้งาน
หลักสูตรทันตสาธารณสุข
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/15/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
กลุ่มงาน IT
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/16/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
หลักสูตรเทคนิคเภสัช
ไมค์หนีบ
6965-002-0002/17/57
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
Weston / UHF-502
อาคารวท.บ
ห้องพักอาจารย์วท.บ. ชั้น 1
พร้อมใช้งาน
หลักสูตร วท.บ.

ลำโพง
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
ลำโพง
5965-002-0002/3/57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
/
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องสโมสรนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
สโมสรนักศึกษา
ลำโพง
5965-002-0002/5/57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
yamaha /
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องสโมสรนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
สโมสรนักศึกษา
ลำโพง
5965-002-0002/6/57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
yamaha /
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องสโมสรนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
สโมสรนักศึกษา
ลำโพง
5965-002-0002/7/57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
yamaha /
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องสโมสรนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
สโมสรนักศึกษา
ลำโพง
5965-002-0002/8/57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
yamaha /
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องสโมสรนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
สโมสรนักศึกษา

เครื่องขยายเสียง
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
เครื่องขยายเสียง
5835-001-0011/24/54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
/
อาคารอำนวยการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6
พร้อมใช้งาน
ปราโมทย์ พันธเดช