ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องสแกน (Scanner)

เครื่องสแกน (Scanner)
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Scanner
7440-001-0002/11/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / G2410
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องรองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
อ.สุจิตรา ศรีประสิทธิ์
Scanner
7440-001-0002/12/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / G2410
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาฯ
พร้อมใช้งาน
อ.สฤษดิ์ ผาอาจ
Scanner
7440-001-0002/22/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / N6350
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงาน QA
พร้อมใช้งาน
อ.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล
Scanner
7440-001-0005/04/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / 5590
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
อ.นิวัติ ไชยแสง
Scanner
7440-001-0005/10/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / G2410
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ1 ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.สุนีย์ เครานวล
Scanner
7440-001-0005/13/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / G2410
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
นุชนันท์ พันธ์มณี
Scanner
7440-001-0005/33/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / 5590
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
Scanner
ไม่มีเลข
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / G2410
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์