ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องพิมพ์ Pinter

ปริ้นเตอร์ เลเซอร์สี
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Printer laser color
7440-001-0001/61/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / Pro300 M351
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
อ.ไพสิฐ จิรรัตนโสภา
Printer laser color
7440-001-0001/62/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / CP105b
อาคารสมุนไพร
พร้อมใช้งาน
อ.ชัยณรงค์ ชูทอง
Printer laser color
7440-001-0001/69/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / cp105b
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
อ.ชมพูนุช สุภาพวานิช
Printer laser color
7440-001-0001/72/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / cp105b
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
ยารอดะห์ บาเหะ
Printer laser color
7440-001-0001/86/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / CPI15W
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
Printer laser color
7440-001-0002/50/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / M351a
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
อ.นิวัติ ไชยแสง
Printer laser color
7440-001-0002/60/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / cp105b
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
ส่งซ่อม
นุชนันท์ พันธ์มณี
Printer laser color
7440-001-0002/70/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / CP105b
อาคารอำนวยการ
ห้องประชาสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
ราตรี นิมมานรัตน์
Printer laser color
7440-001-0002/71/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
FUJI XEROX / cp105b
อาคารแพทย์แผนไทย
ห้องพักอาจารย์แผนไทย ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.ไฟซอล มาหะมะ

ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ขาว-ดำ
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/06/50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงาน QA
พร้อมใช้งาน
อ.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/07/50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1020
อาคารวท.บ
ห้องพักอาจารย์วท.บ. ชั้น 1
พร้อมใช้งาน
อ.อัญชลี พงศ์เกษตร
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/09/50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / 1020
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
อ.ไพสิฐ จิรรัตนโสภา
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/13/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1106
อาคารอำนวยการ
ห้องงานพัสดุ
พร้อมใช้งาน
กัลยา แก้วดี
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/14/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1006
อาคารอำนวยการ
ห้องงานสารบัญ
พร้อมใช้งาน
ยาวารียะห์ อีเลาะ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/18/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1006
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ศุภชัย ตาเยะ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/20/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1006
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
พร้อมใช้งาน
อ.อุบลทิพย์ ไชยแสง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/22/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1005
อาคารอำนวยการ
ห้่องรองฯกลุ่มอำนวยการ
พร้อมใช้งาน
อ.วิชาญ ภิบาล
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/23/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Hp / P1006
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พร้อมใช้งาน
นุชนันท์ พันธ์มณี
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/24/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1006
อาคารแพทย์แผนไทย
ห้องพักอาจารย์แผนไทย ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.ไฟซอล มาหะมะ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/28/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1105
อาคารอำนวยการ
ห้องงานสารบัญ
พร้อมใช้งาน
ยาวารียะห์ อีเลาะ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/30/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องประชาสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
หรรษา อินคำ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/32/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/36/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/37/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ศุภชัย ตาเยะ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/39/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มวิชาการ
พร้อมใช้งาน
อ.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/40/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องงานพัสดุ
พร้อมใช้งาน
อรทัย คำมี
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/42/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องงานการเงินและบัญชี
พร้อมใช้งาน
นุชน้อย บินกาเซ็ม
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/43/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
พร้อมใช้งาน
อ.ศิริพร ภานุเรืองรัศมี
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/48/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP /
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
สุณี สะนิ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/52/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ
พร้อมใช้งาน
ดร.ศุลีพร เพชรเรียง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/53/49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องบริหาร
พร้อมใช้งาน
สุภกิจ แสงแก้ว
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/53/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้อง LAB ชั้น 3
พร้อมใช้งาน
อ.ซูฮัยลา สะมะแอ
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/54/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.สุนีย์ เครานวล
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/55/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brother /
อาคารอำนวยการ
ห้องงานพัสดุ
พร้อมใช้งาน
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/57/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P160dn
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
อ.นิวัติ ไชยแสง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/67/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องงานการเจ้าหน้าที่
พร้อมใช้งาน
นูซีตา สาแม
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/68/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องรองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
อ.สุจิตรา ศรีประสิทธิ์
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/73/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P2035
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
อ.นิวัติ ไชยแสง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/75/58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารทันตกรรม
ห้องพักอาจารย์ทันตะ ชั้น 3
พร้อมใช้งาน
อ.สลิล กาจกำแหง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/76/58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารวท.บ
ห้องพักอาจารย์วท.บ. ชั้น 1
พร้อมใช้งาน
อ.อัญชลี พงศ์เกษตร
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/81/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.สมพงศ์ เพชรบริสุทธิ์
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/83/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารทันตกรรม
ห้องบัตร ทันตะ
พร้อมใช้งาน
อ.สลิล กาจกำแหง
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/85/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารแพทย์แผนไทย
ห้องคลินิกภูมิไทย
พร้อมใช้งาน
อ.กนกกร มอหะหมัด
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/88/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1102
อาคารอำนวยการ
ห้องงานการเงินและบัญชี
พร้อมใช้งาน
นุชน้อย บินกาเซ็ม
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0002/จ.2/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / P1005
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ2 ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.สุนีย์ เครานวล
Printer laser ขาว-ดำ
7440-001-0005/06/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Epson / OT-1500
อาคารอำนวยการ
ห้องงานสารบัญ
พร้อมใช้งาน
ยาวารียะห์ อีเลาะ

ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ All-in-one
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Printer laser All-in-one
7440-001-0001/89/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
SAMSUNG /
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ1 ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.ภัคณัฐ วีรขจร
Printer laser All-in-one
7440-001-0002/51/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / Pro M275
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มวิชาการ
พร้อมใช้งาน
อ.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์

ปริ้นเตอร์ inkjet สี
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Printer inkjet color
ไม่มีเลข
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / Deskjet1010
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
Mr.Ganfre

ปริ้นเตอร์ inkjet All-in-one
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0001/72/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brother / MPC-J220
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
ยารอดะห์ บาเหะ
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/25/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brother / DCP-165c
อาคารอำนวยการ
พร้อมใช้งาน
อ.ศิริพร ภานุเรืองรัศมี
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/26/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brather / DCP-165c
อาคารอำนวยการ
ห้องงานการเจ้าหน้าที่
พร้อมใช้งาน
นูซีตา สาแม
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/31/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / MP258
อาคารอำนวยการ
ห้องงานพัสดุ
พร้อมใช้งาน
สุภกิจ แสงแก้ว
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/34/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / PIXMA
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
อ.ไพสิฐ จิรรัตนโสภา
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/49/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / PIXMA
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องวิทยุ อาคารเวชกิจ ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
อ.สุนีย์ เครานวล
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/54/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brother / MFC-7470D
อาคารอำนวยการ
ห้องประชาสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
ราตรี นิมมานรัตน์
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/58/56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / E510
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงาน QA
พร้อมใช้งาน
อ.เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/79/58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Brother / MFC-J200
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
พร้อมใช้งาน
อ.อุบลทิพย์ ไชยแสง
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/83/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / MP287
อาคารทันตกรรม
ห้องพักอาจารย์ทันตะ ชั้น 3
พร้อมใช้งาน
อ.สลิล กาจกำแหง
Printer inkjet All-in-one
7440-001-0002/84/59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
Cannon / MP287
อาคารทันตกรรม
ห้องบัตร ทันตะ
พร้อมใช้งาน
อ.สลิล กาจกำแหง