ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ PC

จอมอนิเตอร์
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/78/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พร้อมใช้งาน
นุชนันท์ พันธ์มณี
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/75/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อวิรุทธ์ สิงห์กุล
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/91/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อวิรุทธ์ สิงห์กุล
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/130/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
Mr.Ganfre
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/93/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
บัลลังค์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/72/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
อ.ชมพูนุช สุภาพวานิช
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/85/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
อ.ชมพูนุช สุภาพวานิช
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/121/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
อ.นิวัติ ไชยแสง
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/58/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
ธินาโรส มูดอ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/81/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องรองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
อ.สุจิตรา ศรีประสิทธิ์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/70/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/32/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/63/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/61/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/60/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/70/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/69/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/53/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/52/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/136/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/106/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/104/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/110/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/103/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/108/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
จอมอนิเตอร์
7440-001-0004/62/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/51/51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
จอมอนิเตอร์
7440-001-0001/94/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์

เคสคอมพิวเตอร์
รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/50/43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พร้อมใช้งาน
นุชนันท์ พันธ์มณี
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/81/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อวิรุทธ์ สิงห์กุล
เคสคอมพิวเตอร์
ราชภัฏ 03/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อวิรุทธ์ สิงห์กุล
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/91/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
ยารอดะห์ บาเหะ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/87/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
ยารอดะห์ บาเหะ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/83/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
Mr.Ganfre
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/130/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
บัลลังค์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/129/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
อ.ชมพูนุช สุภาพวานิช
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/78/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารหอประชุมลานวัฒนธรรม
ห้องรองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา
พร้อมใช้งาน
อ.สุจิตรา ศรีประสิทธิ์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/60/50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/85/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/19/48
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มยุทธศาสตร์
พร้อมใช้งาน
อ.พิริยา ผาติกวิกรัยวงศ์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/88/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มวิชาการ
พร้อมใช้งาน
อ.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/74/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/52/43
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/45/49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/10/49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/66/52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/04/49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/36/49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/106/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/104/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/110/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/103/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/108/54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องสมุด
พร้อมใช้งาน
ละเอียด สุวรรณ
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/36/42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/94/53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์
เคสคอมพิวเตอร์
7440-001-0001/58/45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อ.อรุโณทัย เดอรามันห์