ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ Notebook

รายการ
หมายเลขครุภัณฑ์
ประเภท
ยี่ห้อ/รุ่น
สถานที่ใช้งาน
สภาพอุปกรณ
ผู้รับผิดชอบ
คอมพิวเตอร์ Notebook
7440-001-0010/24/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องงานการเงินและบัญชี
พร้อมใช้งาน
นุชน้อย บินกาเซ็ม
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/25/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารสมุนไพร
ห้องคลินิกภูมิไทย
พร้อมใช้งาน
ชัยณรงค์ ชูทอง
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/26/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
พร้อมใช้งาน
พิริยา ผาติวิกรัยวงศ์
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/27/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
พร้อมใช้งาน
อ.ชมพูนุช สุภาพวานิช
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/28/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ห้องพักอาจารย์เวชกิจ2 ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
ภัคณัฐ วีรขจร
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/29/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มวิชาการ
พร้อมใช้งาน
ปาริฉัตร อุทัยพันธ์
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/30/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้่องรองฯกลุ่มอำนวยการ
พร้อมใช้งาน
อวิรุทธ์ สิงห์กุล
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/31/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมใช้งาน
กมลวรรณ วณิชชานนท์
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/32/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ฟาริห์ มะหมัด
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/33/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารวท.บ
ห้องพักอาจารย์วท.บ. ชั้น 1
พร้อมใช้งาน
อัญชลี พงศ์เกษตร
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/34/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องอาจารย์หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม
พร้อมใช้งาน
อรุโณทัย เดอรามันห์
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/35/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
พร้อมใช้งาน
อุบลทิพย์ ไชยแสง
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/36/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องงานทะเบียนฯ
พร้อมใช้งาน
นิวัติ ไชยแสง
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/37/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
มะวี เจะโด
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/38/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i3
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/39/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/40/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/41/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/42/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
มะวี เจะโด
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/43/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารแพทย์แผนไทย
ห้องพักหัวหน้าหลักสูตรแพทย์แผนไทย ชั้น 2
พร้อมใช้งาน
กนกกร มอหะหมัด
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/44/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้่องกลุ่มงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พร้อมใช้งาน
นุชนันท์ พันธ์มณี
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/45/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ศุภชัย ตาเยะ
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/4657
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/47/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องผู้อำนวยการ
พร้อมใช้งาน
ศุลีพร เพชรเรียง
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/48/57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / ProBook Core i5
อาคารอำนวยการ
ห้องรองฯกลุ่มไอที
พร้อมใช้งาน
ไพสิฐ จิรารัตนโสภา
คอมพิวเตอร์ Notebook
7400-0001-0010/22/55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
HP / EliteBook Core i7
อาคารอำนวยการ
ห้องกลุ่มงานไอที
พร้อมใช้งาน
มะวี เจะโด