สถิติงานซ่อมและบริการ
รายการงานซ่อมและบริการ


รายงานงานซ่อมและบริการ ที่ยังไม่ดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม
374
  นางสาวขวัญดาว หนูแท้
ตรวจสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จอภาพสั่นและมีเส้น
18 มี.ค. 2562
รอดำเนินการ
373
  นางสาวศิริพร มณีประวัติ
ถ่ายรูป
ถ่ายรูปประชุมการก่อสร้าง ห้อง ราชพฤกษ์ 2 และบริเวณอาคารก่อสร้างหอพัก 11 ชั้น
19 มี.ค. 2562
รอดำเนินการ


รายงานงานซ่อมและบริการ กำลังดำเนินการ

IT No.
ผู้แจ้ง
รายการ
รายละเอียด
วันที่แจ้ง
สถานะ
เพิ่มเติม
371
  นายลุกมาน มะรานอ
เซตเครื่องเสียง/คอมพิวเตอร์ห้องประชุม
ขอใช้บริการเซตเครื่องเสีย และถ่ายภาพ กิจกรรมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรพบนักศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น.
7   มี.ค.   2562
กำลังดำเนินการ
370
  นายลุกมาน มะรานอ
เซตเครื่องเสียง/คอมพิวเตอร์ห้องประชุม
ขอใช้บริการเซตเครื่องเสียง และถ่ายภาพ ในการจัดกิจกรรมบรรยายปัญจักสีลัต และประกวดสัลัตเซอร์ไซส์ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 - 17.00 น.
7   มี.ค.   2562
กำลังดำเนินการ
363
  นางสาวปรียา กระสายสินธ์
ตรวจสอบ/ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องปริ๊นเตอร์ Canon MP287 สั่งปริ๊นงานไม่ได้
25   ก.พ.   2562
กำลังดำเนินการ