• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

ค่าธรรมเนียม การพิจารณาแบบปกติ


- นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา                   ไม่มีค่าธรรมเนียม
- อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา       ไม่มีค่าธรรมเนียม
- บุคคลภายนอก                                                                          1,500 บาท


ค่าธรรมเนียม การพิจารณาแบบด่วนพิเศษ


- อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา       1,500 บาท
- บุคคลภายนอก                                                                          3,000 บาท
**กำหนดส่งแบบด่วนพิเศษภายในวัน จันทร์-พฤหัสบดี เท่านั้น (หากเลยกำหนดจะยกยอดไปวันจันทร์ถัดไป)

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม


- ค่าธรรมเนียมขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ ฉบับแทน เพิ่มเติม หรือแก้ไขรายละเอียด 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ ฉบับภาษาอังกฤษ  100 บาท
- ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  100 บาท

 

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อบัญชี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา รายได้สถานศึกษา-บำรุง
หมายเหตุ: บางแอปพลิเคชันธนาคาร อาจขึ้นชื่อธนาคารเป็น "ร้านน้องหอมจัง"
กรณีนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ รหัสร้านค้า: M000338468

*ส่งหลักฐานการชำระได้ที่ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

 

หมายเหตุ


- โครงการวิจัยที่ส่งเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะต้องอยู่ในสถานะที่ยังไม่ดำเนินการวิจัยหรือยังไม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
- คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแล้ว หรือหากตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการวิจัยไปแล้วจะมีผลให้ไม่ผ่านการพิจารณา
- คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้ชำระหรือโอนเข้าบัญชีแล้วทุกกรณี