• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg

ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (แบบปกติ)


1. กำหนดส่งเอกสารเสนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มี 2 รอบใน 1 เดือน คือ
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 ของทุก ๆ เดือน
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 21 ของทุก ๆ เดือน
(กรณีส่งเลยกำหนดในแต่ละรอบ จะยกยอดการส่งไปในรอบถัดไป)

2. คณะกรรมการจะได้รับเอกสารในวันที่ 8 และ 22 ของทุกเดือน
(กรณีวันดังกล่าวเป็นวันหยุด คณะกรรมการจะได้รับเอกสารในวันทำการวันถัดไป)

3. คณะกรรมการใช้เวลาในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ นับจากได้รับเอกสาร

4. เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดำเนินการแจ้งผลให้ผู้วิจัยทราบ ภายใน 1-2 วันทำการหลังจากทราบผลการพิจารณา

5. ผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

6. เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารผ่าน ระบบแจ้งการแก้ไข

7. ดำเนินการพิจารณาเอกสารฉบับแก้ไข โดยมีกำหนดการส่งเอกสารฉบับแก้ไข 2 รอบใน 1 เดือน คือ
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 ของทุก ๆ เดือน
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 21 ของทุก ๆ เดือน
(กรณีส่งเลยกำหนดในแต่ละรอบ จะยกยอดการส่งไปในรอบถัดไป)

8. ดำเนินการออกหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใน 5 วันทำการ

9. รับหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หรือขอรับเอกสารทางไปรษณีย์

10. คณะกรรมการติดตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัยภายหลังจากได้รับหนังสือรับรอง

 

ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (แบบด่วนพิเศษ)


1. กำหนดส่งแบบด่วนพิเศษภายในวัน จันทร์-พฤหัสบดี เท่านั้น (หากเลยกำหนดจะยกยอดไปวันจันทร์ถัดไป)
 
2. ดำเนินการส่งเอกสารให้คณะกรรมการภายใน 1 วันทำการ นับจากได้รับเอกสาร

3. คณะกรรมการใช้เวลาในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยภายในระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากได้รับเอกสาร

4. เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะ และแจ้งผู้วิจัยทราบภายใน 1 วันทำการ

5. ผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

6. ส่งเอกสารฉบับแก้ไขผ่าน ระบบแจ้งการแก้ไข

7. ดำเนินการพิจารณาเอกสารฉบับแก้ไข และแจ้งผล ภายใน 5 วันทำการ

8. ดำเนินการออกหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ภายใน 2 วันทำการ

9. รับหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หรือขอรับเอกสารทางไปรษณีย์

10. คณะกรรมการติดตามขั้นตอนการดำเนินการวิจัยภายหลังจากได้รับหนังสือรับรอง
 
 
หมายเหตุ
โครงการวิจัยที่ส่งเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะต้องอยู่ในสถานะที่ยังไม่ดำเนินการวิจัยหรือยังไม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
- คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยแล้ว หรือหากตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการวิจัยไปแล้วจะมีผลให้ไม่ผ่านการพิจารณา
- คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ได้ชำระหรือโอนเข้าบัญชีแล้วทุกกรณี