อุปกรณ์ดามกระดูกเชิงกราน (THE SPLINT PELVIC TO TOE)

รางวัลที่ได

รางวัลชนะเลิศ งานนำเสนอผลงานวิชาการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักศึกษาผู้คิดคัน นูวัยดา  เจะหะ, อาอีดะห์  มะปิ, ยามีละห์  มุทจันทร์  “และคณะ”

 

หน้ากากป้องกันเชื้อโรค ( The miracle of face shield )

รางวัลที่ได้้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

นักศึกษาผู้คิดคัน อับดุลฮาดี เด็ง, ฮานาน หะยีเจะแม, มามาะเพาซี สือแม,และคณะ

 

 

 

อุปกรณ์ดามกระดูกระยางค์ (Quick Splint)

รางวัลที่ได้

รางวัลชมเชย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 งานนำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาผู้คิดคัน อิลฮัม ลงซา , สุไฮลัน มามุ , ลลิตา สาและ และคณะ

 

 

แว่นล้างตา

นักศึกษาผู้คิดคัน ซุลกิฟลี สาหะ ,ทองอินทร์ พืชผล, ซูไฮดา มะแซ และคณะ

รางวัลที่ได

รางวัลชนะเลิศ งานนำเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

BACK