รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 3


ชื่อ-สกุล

โควต้า

สถานที่ทำงาน

นางสาวกัสณียา  มะเกะ

ปัตตานี

 

นายชาตรี  ยีเจะและ

ยะลา

 

นายซอลาฮูดิน  สามะอาลี

ยะลา

 

นายแซะอามะ  ปูตะมูเตะ

นราธิวาส

 

นายธนกร  สิริกุล

ยะลา

 

นางนงนุช  วรรณกูล

ยะลา

 

นางปฏิมา  บาระตายะ

ยะลา

 

นางสาวพอตีเมาะ  คาเดร์

ยะลา

 

นายมรวาน  จารง

ยะลา

 

นายมูฮัมหมัดฟีรกี  กอและ

ยะลา

 

นายยะโกะ  ดอมะ

ยะลา

 

นางสาวยูนัยดา  สะแต

ยะลา

 

นางสาวยูนายน๊ะ  ดาโอ๊ะ

ยะลา

 

นางสาวรัฐญา  สังขพันธุ์

สตูล

 

นางสาวรัตณา  หายีอาลี

ยะลา

 

นายศุภฤกษ์  จันทร์กลับ

ยะลา

 

นางสาวสมสุดา  จินทะโร 

ภูเก็ต

 

นางสาวสีตีแลคอ  มาหนิ๊

ยะลา

 

นางสาวสุธิษา  ตั้งเซ่ง

สตูล

 

นายอันวาร์  ขาเร็ง

ปัตตานี

 

นายอับดุลรอเชด  ปาลาวัน

สตูล

 

นางสาวอัสนะ  เจ๊ะเละ

ปัตตานี

 

นายอัสฮา  เปาะโซะ

นราธิวาส

 

นางสาวอานีฉ๊ะ  ศรีสวัสดิ์

ยะลา

 

นางสาวอาบีบะ  ศรีสว่าง

สงขลา

 

นางสาวฮามีดะห์  กามิง

สงขลา

 

รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 1 :: รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 2

 

BACK