รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 2


ชื่อ-สกุล

โควต้า

สถานที่ทำงาน

นางสาวกิติยา  แก้วดำ

สตูล

 

นางสาวซัลมา  หะยีสะมะแอ

ยะลา

 

นางสาวซูไฮนี  มามะ

ยะลา

 

นางสาวไซนุง  ดือราแม

ยะลา

 

นางสาวไซนุน  ฮายอ

ยะลา

 

นายต่วนอัซมิน  สุรีย์

ยะลา

 

นางสาวนภาพร  มะนิระ

ยะลา

 

นางสาวนัสรียะ  นิเต็ม

ปัตตานี

 

นางสาวรนาตยา  พิมพ์การณ์

นครศรีธรรมราช

 

นางสาวนาถยา  สังกะสี

สงขลา

 

นางสาวนาวารี  ลอนิ

ยะลา

 

นางสาวนูรมา  สูลง

ยะลา

 

นางสาวนูรฮูดา  สะอิ

ยะลา

 

นางสาวนูรียะห์  วาปี

ยะลา

 

นางสาวบูรณี  บินอุเซ็ง

นราธิวาส

 

นางสาวปัญญาพร  ทองสงฆ์

นครศรีธรรมราช

 

นางสาวพัทลีนา  วาเด็ง

ยะลา

 

นางสาวเพ็ญศรี  ดือราแม

นราธิวาส

 

นางสาวฟิรดาวส์  มูซอ

ยะลา

 

นางสาวยูนัยนะห์  เจะลง

ยะลา

 

นางสาวรุสนานี  มะลี

ยะลา

 

นางสาวรูวัยย๊ะห์  สุเร็ง

ยะลา

 

นางสาวสิรินุช  สวัสดิกุล

นครศรีธรรมราช

 

นางสาวสุภาวี  เมืองประทับ

นครศรีธรรมราช

 

นายสุรเชษฐ์  เรืองแก้วกาญจน์

สงขลา

 

นางสาวสุไลนี  ลีตา

ยะลา

 

นางสาวอรุณรัตน์  ไชยเพส

นครศรีธรรมราช

 

นายอูสมาน  มะนิ

ยะลา
นางสาวฮัซบูนา  ซูละ

ยะลา

 

นางสาวฮานีฟะห์  แสงอารีย์

ยะลา

 

รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 1 :: รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 3

 

BACK