ตรวจสอบรายชื่อ

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
หน่วยงาน
ห้องพัก
อาหาร
การชำระค่าลงทะเบียน
การนำเสนอผลงาน
1
  นายมามะเพาซี สือแม
0848576017
   โรงพยาบาลศรีสาคร
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
ไม่นำเสนอผลงาน
2
  นางจินตนา นามวงค์
0834787337
   โรงพยาบาลร้องกวาง
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
3
  นางธัญญรัตน์ จันเสนา
0867291362
   โรงพยาบาลร้องกวาง
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
4
  นางมาลัยพร ครองสุข
0885803843
   โรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ไม่นำเสนอผลงาน
5
  นางสาว เปรมฤดี ด่านสืบสกุล
0807095057
   โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
6
  อคิราห์ภรณ์ ชัยนุรักษ์
0843003555
   รพ.สงขลานครินทร์
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
7
  ร.ต.ท.หญิงเนตรชนก นาพอ
0905573702
   โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
8
  ร.ต.ท.หญิงวรรณวิสา บุญสมยา
0924261491
   โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
9
  ขัตยาศิริ กัญจนโรจน์
0816903961
   แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานคินทร์
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
10
  นางสาวกุศล พิบูลย์
0894741449
   แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
11
  นางสาวสุทธาสินี จันทร์สวัสดิ์
0849625077
   โรงพยาบาลตาลสุม
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
12
  นางสาวประคอง บุดดารวม
0934597945
   โรงพยาบาลตาลสุม
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
13
  นางสุกัญญา สัมพันธ์อภัย
0862476656
   รพ.ประโคนชัย
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ไม่นำเสนอผลงาน
14
  นางสาวกนกอร ทองรัตน์
0805203360
   รพ.พระแสง
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
15
  นางสาวมณีรัตน์ พรมแก้ว
0843552196
   รพ.พระแสง
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
16
  นางสาวอรณิช สิทธิประเสริฐ
0876282270
   รพ.พระแสง
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
17
  นายบุรฮาน สะอุ
0847503267
   รพ.พระแสง
สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
18
  วิภาดา อูปแก้ว
0819983848
   รพ เกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
19
  นาง รจนา แก้วรากมุข
0896376630
   โรงพยาบาลแม่จัน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
20
  นางประภาพร ประจักษ์ทรัพย์
0973010519
   โรงพยาบาลแม่จัน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
21
  น.ส.นริศรา ต่างสุขสม
0910357902
   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ไม่นำเสนอผลงาน
22
  นางสาวเทพศรินทร์ ทองประสม
0881466445
   ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
23
  นางกำไล ศรีวิชัยลำพันธ์
0810388219
   แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
24
  นางสาววาสิฐีร์ สกุลโพธิเกียรติ
0872998009
   โรงพยาบาลเคียนซา
สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
25
  นางสาวรุสนีย์ บูจิ
0824361311
   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
26
  นางสาวอรอินทุ์ ชนะพล
0911547920
   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
27
  มาณพ พงษ์พันธ์
0816361550
   อ.เฉลิมพระเกียรติ
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
28
  อารีรัตน์ รอดทองแก้ว
0950361707
   โรงพยาบาลท่าชนะ
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
29
  นส.เบญจมาศ สุบรรณรัตน์
0878873514
   รพ.ท่าชนะ
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
30
  นส.ปรางค์แก้ว นิลอรุณ
094
   รพ.ท่าชนะ
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
31
  นางสาวณภัคมน พร้อมพูล
0617450555
   ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
32
  นางสาวจิราพรรณ จันทร์เพ็ง
0649345098
   ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
33
  นางอัจฉรา คุณชมภู
064
   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
34
  นางสาวเมธินี โชติมุกตะ
0955900069
   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
35
  นายธนวรรษ สิงห์กันยา
0658766669
   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
36
  นายเรืองศักดิ์ นาสมศรี
0898095098
   โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
37
  นายเสกสรรค์ อินทรจิตต์
0918874082
   โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
38
  นายจักรพงศ์ ปิติโชคโภคินท์
0894252749
   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.นาตาล
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
นำเสนอผลงาน
39
  ไพศอล ระเซาะ
089
   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ยะลา
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารมุสลิม
นำเสนอผลงาน
40
  นางสาวสุรีพร อ้อยหวาน
0922613401
   โรงพยาบาลพาน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
41
  นางสาวเสาวลักษณ์ สิริลักษณ์
0885892704
   โรงพยาบาลพาน
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
42
  วิวิธชัย โตสุวรรณ์
0992712591
   รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
ไม่นำเสนอผลงาน
43
  นางสาว ปิญารํตน์ จันทร์เมธา
0869431387
   โรงพยาบาลป่าตอง
สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ไม่นำเสนอผลงาน
44
  นางสาวนพวรรณ ปล้องบรรจง
0840615345
   โรงพยาบาลป่าตอง
ไม่สำรองห้องพัก
อาหารไทยสากล
ไม่นำเสนอผลงาน